6 Základných charakteristík kvalitného tímu

Tomáš | Komentáre (0) |  Linky  |  Pridaj k obľúbeným

(Prebraté z manažérskej príručky McMillan: The performance factor, krátené)

1. Spoločný zámer

Najdôležitejším aspektom úspešnej tímovej práce je jasná spoločná a pôsobivá úloha. Tím je tým silnejší, čím jasnejšia je orientácia každého jedného jeho člena na tento spoločný zámer. Úlohou každého tímu je dosiahnuť niečo a dosiahnuť to najlepším možným spôsobom. Tím nie je cieľom, iba nástrojom, ako cieľ dosiahnuť. Preto vysoko výkonné tímy sú nasmerované na jasný cieľ a hodnotené podľa toho, či cieľ dosahujú.

2. Jasne rozdelené úlohy

Kvalitné tímy sú charakteristické tým, že majú veľmi jasne rozdelené úlohy. Každý člen tímu presne vie, čo je jeho úlohou v tíme, a rovnako sú mu jasné role ostatných členov tímu. Role predstavujú to, ako pripravujeme, prideľujeme a realizujeme prácu, ktorou je tím poverený. Napriek tomu, že tento koncept je logický, jeho používanie v praxi je pre mnohé tímy veľmi zložité. Často sa stáva, že sa popisy práce zavedú do extrému, alebo nie sú dostatočné. Ak však tento koncept členovia tímu správne pochopia, zistia, že ciele, ktoré si určili, alebo im boli určené, dosahujú spolu rýchlejšie a pri menšej námahe.

3. Prijímané vedenie

Kvalitné tímy potrebujú jasne určené a schopné vedenie. Ak takéto vedenie chýba, skupina stratí svoj smer. Vzhľadom k tomu, že spoločná zložitá úloha môže byť najväčším plusom pre efektivitu tímu, neschopné vodcovstvo môže byť jej veľkou brzdou. Tímy sú, vo svojej najhlbšej podstate, skupinami dobrovoľníkov. Nad dobrovoľníkmi nestojí vedúci, ako nejaký boss. Takýto tím vyžaduje prijímané vedenie, ktoré je schopné nakopnúť spoluprácu, vytvoriť tvorivú atmosféru a udržať správny smer.

4. Efektívne pracovné postupy

Tím a pracovný postup idú ruka v ruke. Pre veľa profesií je postup práce samozrejmý. Chirurgickému tímu, konštruktérom, sláčikovému kvartetu, filmárom alebo posádke na palube lietadla, by nikdy ani len nenapadlo, že by začali riešiť svoju úlohu bez jasne definovaného postupu. Plán futbalového tímu a záznam nôt sláčikového kvarteta jasne vymedzuje ich pracovný postup. Aj organizácie a firmy majú svoje postupy. Okrem kopnutia lopty do bránky alebo predvedenia druhého dejstva v divadelnej hre, ich postupy v sebe zahŕňajú rozhodovanie, cieľavedomé stretnutia, vybavovanie poistných udalostí, alebo akékoľvek iné aktivity, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojho poslania. Ideálne by bolo, keby v týchto skupinových pracovných postupoch mal každý člen tímu svoju konkrétnu jasnú rolu, vyplývajúcu z jeho pracovnej náplne, zručnosti a obdarovania. V mnohých pracovných prostrediach je však pracovný postup zle definovaný alebo úplne chýba. Kvalitné tímy rozpoznávajú, sledujú a potom zvládajú svoje kľúčové pracovné postupy a neprestajne ich vyhodnocujú otázkami: „Ako sa nám darí? Čo sa učíme? Ako to môžeme robiť ešte lepšie?“

5. Pevné vzťahy

Jeden z omylov, s ktorými sa v tímoch a tímovej práci stretávame, je presvedčenie, že na to, aby sa spolupracovalo a komunikovalo efektívne, musia byť členovia tímu najlepšími priateľmi. Nie je to tak úplne pravda, pretože ku dosiahnutiu cieľa sú často potrebné rozmanité schopnosti, skúsenosti a vedomosti a hlboké priateľstvá sú veľmi často založené na spoločných záujmoch alebo podobnej životnej situácií. (napr. vek – pozn. prekladateľa) A čím rozmanitejší tím je, tým šikovnejší dokáže byť. Tím, ktorého členovia sa pozerajú na svet rozličnými očami má istú výhodu v porovnaní s viac rovnorodou skupinou. Táto rôznorodejšia skupina bude schopná riešiť problémy, rozhodnutia a iné záležitosti tímu s vyšším kolektívnym IQ. Uvidia viac riešení, viac kreatívnych riešení, ak budú schopní svoje rozdielnosti nasmerovať jednotne a nie kvôli nim proti sebe bojovať.

Kvôli tomu, že rozmanitosť prináša so sebou veľa príležitostí na nesúlad, konflikt a zlyhanie komunikácie, zvlášť v tímoch, ktoré musia svoje úlohy splniť v zložitom, rýchlom a dynamickom prostredí, ich rozličnosti musia byť nahradené dôverou, prijatím, rešpektom, ohľaduplnosťou a veľkou dávkou porozumenia. Členovia tímu teda nemusia byť prirodzene najlepšími kamarátmi, ale musia mať medzi sebou pevné vzťahy.

6. Výnimočná komunikácia

Komunikácia je základným prostriedkom spolupráce. Jedným zo základných motívov, prečo chcú firmy používať tímovú prácu je, že tie firmy, ktoré sú založené na tímoch, lepšie reagujú na zadanú úlohu a pracujú rýchlejšie. Tím, alebo organizácia, môže byť iba natoľko flexibilná, nakoľko rýchlo dokáže komunikovať. Efektívne tímy zvládajú umenie priamej komunikácie a len zriedka čelia následkom nedorozumenia alebo komunikačného zmätku. Ľudia v tíme chápu, že efektívna komunikácia je kľúčom ku jednotnému mysleniu a k zladeniu v spoločných rozhodnutiach. Výsledkom je, že sa vedome rozhodujú komunikovať medzi sebou. Veľa spolu hovoria a vynakladajú úsilie na to, aby stav vzájomnej komunikácie udržiavali na dobrej úrovni a stále ho zlepšovali.

Pokiaľ ide o tímy, týchto šesť charakteristík je cestou k úspechu, aký by nikto nečakal. Ak tím správne pochopí týchto pár vecí, dosiahne výnimočné výsledky.

Súvisiace linky

Príprava na Evanjelizačný KECY tábor

Hodnotenie

1 2 3 4 5