AKO SI JEŽIŠ CENIL STRATENÝCH?

Peter Hrubo | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Prečo bol Ježiš úspešný v získavaní ľudí pre svojho Otca? Môžeme sa z Jeho príkladu nejako poučiť? Alebo iba skonštatujeme, že On je nedosiahnuteľný ideál? Niekoľko krátkych Biblických štúdií o Kristovom srdci z príkladov pri získavaní stratených.

Úvod k štúdiu. V prvej časti sa dotkneme otázky Kristovho pohľadu na stratených ľudí. Robte 1. štúdium spoločne. V druhej časti (štúdium po skupinkách) budeme študovať pasáže kde dozvieš o tom, aký vzťah mal Ježiš k týmto ľuďom a prečo.

1.Časť – Cena strateného v Kristových očiach

Otváracia otázka: Čo bolo tou najcennejšou vecou, ktorú si kedy stratil? Čo si robil? Zdieľajte sa.

Náš tip: Ak môžete a máte dostatok času, pozrite si ešte pred štúdiom spoločne film: Zachráňte vojaka Ryan-a. (Saving Private Ryan). Určite ho nájdete v najbližšej videopožičovni.

• V čom bol film dobrý, alebo zaujímavý? Popíš svoje dojmy.

• Čo ťa zaujalo? Čo znechutilo?

• Ako by si popísal všetko to úsilie, ktoré pre Ryanovu záchranu bolo vykonané?

• Myslíš si, že záchrana bolo hodná tohto úsilia? Prečo?

Čítajte text Lukáš 15.1-7 Niečo málo k interpretácií (porozumeniu) textu (pre vedúceho štúdia) Podaj niekoľko informácií o farizeoch, zákonníkoch a vyberačoch daní, publikánoch. Ak použiješ nejaký príklad z Biblie, tak to pomôže (napr. farizei – „cedia komára a prehĺtajú ťavu…“ Poslúži ti k tomu text z Mt.23.24-28, t.j. dávajú dôraz na nevýznamné veci, vytvorili si ďalšie desiatky nových pravidiel, zákonov a pritom zabúdajú na to, čo je podstatné, a to je milosrdenstvo a dobrota… Vyberači daní, teda publikáni boli v podstate zradcovia národa, vyberali totiž dane pre nepriateľský Rím, pod ktorého nadvládou žili. Niečo ako protektorát Čiech a Moravy počas druhej sv. vojny).

Čo si myslíš o pastierovi, ktorý stratil jedinú ovcu zo 100? Podeľ sa so svojim názorom. Ako ten text na teba pôsobí?

Príklad: Nejaký chalan mal 100 CD-čiek, ktoré si poctivo kupoval zo svojho vrecka. Ale keď raz vstúpil do svojej izby zistil, že iba 99 je v jeho CD zásobníku. A tak okamžite prehľadá celú izbu, aby ho našiel, zavolá svojim priateľom, či si ho náhodou bez jeho vedomia nepožičali, potom prehľadá aj iné CD zásobníky, vybehne z izby, otvorí rodičovské auto, či náhodou tam nie je...

Čo si tak asi ten pastier, alebo ten chalan myslí o svojej stratenej ovci, alebo stratenom CD?

• Ako by si popísal stav tohto pastiera kým nenašiel svoju jednu stratenú ovcu?

• Pokús sa vytvoriť mentálny obraz tohto pastiera, ktorý volá susedov na party kvôli nájdenej ovci.

• Čo sa deje v nebi, keď Ježiš „nájde“ jednu zo svojich stratených oviec? Popíš.

• Na základe reakcie anjelov popíš ako asi vyzerá nebo (a aký je Boh) podľa tohto textu.

Princípy z textu:

• Ježiš pozná všetkých ľudí, sú Jeho stvorením, vie keď sme stratení, alebo sa nachádzame v nebezpečenstve.

• Stratení majú v Kristových očiach obrovskú hodnotu.

• Ovca sa nevie zachrániť sama.

• On vyvíja obrovské úsilie, aby zachránil stratených (V prípade, že ste pozerali film, urobil viac ako Tom Hanks, položil svoj život za teba), aby zachránil stratenú ovcu.

• A keď ju nájde, v nebi to stojí za oslavu.

2. Časť –Pozrime sa teraz spoločne na niektoré pasáže, ktoré hovoria o Kristovej službe strateným ľuďom. V menších skupinkách hľadajte odpoveď Písma na otázky ohľadne Kristovho postoja k strateným ľuďom. V prípade, že máte viac, alebo menej mládežníkov, rozdeľte vhodne pasáže. Otázky k jednotlivým textom sú uvedené nižšie.

Čo Písmo učí o Kristovej službe strateným v týchto odsekoch? Diskutujte.

Skupina č.1:

Mt.9:36 „A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera.“

∆ - Čo Ho pohlo k ľútosti a prečo?

∆ - Ako to, že nemali pastiera? Veď Ježiš sám o sebe hovoril, že je dobrý pastier. Vysvetli ako tomu rozumieš.

∆ - Skús si spomenúť na situáciu, okolnosti, kedy si bol pohnutý ľútosťou (až k slzám). Čo to bolo? Prečo?

Mt. 18:26-27 „Teda padol pred ním sluha, klaňal sa mu a hovoril: Pane, pozhovej mi, a všetko ti zaplatím.

A pán toho sluhu, milosrdenstvom pohnutý, prepustil ho a dlžobu mu odpustil.“

Doplnkový text: Lk.23.24

∆ - Prečo používa toto podobenstvo? Čo ním chce povedať? Čo bolo v tvojom živote najťažšie čo si musel odpustiť?

∆ - Ako to dopadlo? Čo sa môžeš poučiť z príbehu?

Skupina č.2:

Lk.15:20 „A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a bozkával ho“.

∆ - Čo by si ty robil na otcovom mieste?

∆ -Čo tento príbeh hovorí o otcovi?

∆ - Čo si myslíš, ako by sa zachoval tvoj vlastný otec v takejto situácií?

Doplnkový text: Lk.18.18-30

Mk. 1:40-41 „A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš, ľútosťou pohnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!“

∆ - Ako reagovali ostatní ľudia keď stretli nejakého malomocného v tom čase? Prečo?

Doplnkový text:Lk.8.26-39

Skupina č.3:

Mt. 15:32 „Ježiš zavolajúc si svojich učeníkov povedal: Ľúto mi je toho zástupu, lebo už tri dni dlejú so mnou a nemajú čo jesť, a nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste“.

∆ - Čo by ste vy urobili na Ježišovom mieste v takejto situácii?

∆ - Čo myslíš, že bolo Jeho motívom k tomuto zázraku? Prečo?

Doplnkový text: Ján 8.1-11

Lk. 10:34 „a pristúpil a poobväzoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovädo zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho.“

∆ - V čom bolo nebezpečie takéhoto počínania tohto samaritána? Prečo?

∆ - Čo myslíš, čím tento príbeh prekvapil Ježišových poslucháčov?

∆ - Čo bolo motívom takéhoto počínania okoloidúcich a Samaritána? V čom sa od seba odlišovali?

∆ - Predstav si, že by si našiel nejakého róma v takomto stave na ceste práve v čase, keď sa veľmi ponáhľaš. Ako by si zareagoval? Čo myslíš?

Doplnkový text: Ján 19.25-27

Podeľte sa s objavmi v spoločnej skupine. Pomocné otázky:

Tu sú základné princípy z daných textov ako vedúci ich môžeš vymenovať pre ostatných. Získavanie neveriacich pre Krista je podmienené:

Mt. 9:36 - Súcit so stratenými

Mt. 18:26-27 -Odpustenie

Lk. 15:20 - Milovanie ľudí bez podmienky

Mk. 1:40-41 - Praktická pomoc i tam, kde iní by nepomohli

Mt. 15:32 - Napĺňanie konkrétnych potrieb ľudí

Lk. 10:34 - Podnikanie konkrétnych krokov pomoci voči druhým

Samozrejme, že bez moci Svätého Ducha je akákoľvek námaha zbytočná.

ZHRNUTIE

Dnešná téma bola o stratených ľuďoch a potrebe záchrany ľudí, ktorí žijú okolo nás. Kristovou misiou bolo: „Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť(zachrániť) to, čo zahynulo.“. Človek, ktorý rozpozná svoju stratenosť, je na dobrej ceste k záchrane. Keď rozpoznáš stratenosť iného človeka, porozumieš základnej potrebe záchrany. Prečo? Lebo keď vieš, že človek je stratený, vieš o tom, že tento človek bol stvorený za určitým účelom. Za cieľom byť na určitom mieste, ale on tam nie je. Ak je niekto stratený a vie si to priznať, nepriamo tiež vyznáva, že má hodnotu, potenciál, ktorý nie je správne využitý. Prostredníctvom slova „stratený“ nám Ježiš vysvetlil, že máme duchovnú hodnotu. Ak je niekto stratený, nie je k dispozícií a teda nie je tam, kde by mal byť. Jemu ide o podstatu nášho vzťahu s Ním, pre tento vzťah nás stvoril ešte predtým, než sme sa stali kresťanmi. Na vysvetlenie pozície v ktorej sa neveriaci ľudia nachádzajú použil popis fyzickej stratenosti. On sám urobil pre nás niečo, čo my sami sme neboli schopní urobiť. Začal sám hľadať stratených ľudí a viedol k tomu prostredníctvom svojho príkladu aj svojich učeníkov. Ako?

1, Stretával sa s tými, ktorí boli spoločnosťou odsúdení, ktorí boli „na okraji“, s publikánmi, prostitútkami... Preto ho aj kritizovali, že je priateľom colníkom a hriešnikom. (Mt.11:19).

2, Pokúšal sa vytvárať mosty medzi náboženskými ľuďmi a tými, ktorí náboženskí neboli, prostredníctvo komunikácie, príbehov a podobenstiev. Viedol mnohé debaty s náboženskými vodcami ohľadne chudobných, tých čo boli na okraji. Používal analógie a príbehy aby im pomohol porozumieť Jeho misii a túžbe slúžiť iným. „Lekára nepotrebujú zdraví, ale nemocní...“ Mt.9.12

Čo z toho pre nás vyplýva? Byť Kristovým učeníkom znamená nasledovať nášho majstra. Jeho život je pre nás jasnou výzvou, že sa potrebujeme stretávať, a slúžiť nádejou ľuďom (možno aj na okraji našej spoločnosti). Znamená to mať priateľov spomedzi neveriacich. Potrebujeme získať súcit, túžbu a vášeň pomáhať týmto ľuďom spoznať Krista. Znamená to porozumieť tomu, že sú stratení, preto zúfalo potrebujú pomoc. Tiež to, že im potrebujeme porozumieť, aby sme im vedeli pomôcť uvedomiť si v akom stave sa voči Bohu nachádzajú a aká je z toho cesta von.

Diskutujte:

1, Ohodnoť svoju vášeň hovoriť iným o Kristovi na stupnici od 1 (najviac) do 5 (najmenej). Na základe čoho, akých faktov si to tak ohodnotil?

2, Čo sa dá urobiť preto (ak si myslíš, že sa niečo urobiť dá...), aby niekto získal vášeň získavať ľudí pre Krista?

3, Modlite sa za 2 neveriacich priateľov, aby ste mali vhodnú príležitosť, v nasledujúcom týždni, svedčiť im o nádeji, ktorá je v Kristu. V prípade, že nemáte neveriaceho priateľa, čo je konkrétny krok k nadviazaniu vzťahu s jedným neveriacim človekom?

4, Akým spôsobom by ste si mohli byť vzájomne vykázatelní?

Hodnotenie

1 2 3 4 5