MAJETOK - POKUŠENIE ŽIADOSTI OČÍ

Peter Hrubo | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Sprievodca Biblickým štúdium.

1, Po akej veci, majetku najviac prahla tvoja duša keď si bol ako dieťa? Ako sa (ne)naplnila? Čo je tvojou túžbou v tejto oblasti v súčasnosti?

Ten čas, kedy ľudia nepotrebovali takmer nič k životu je už dávno za nami. Žijeme v dobe a priestore, kde sa potrebujeme obliecť, presúvať, navštevovať školy, najesť sa tiež nedá zo stromov popri ceste... Otázkou však je, koľko je dosť? A čo so žiadosťou očí? Ako odolať nástrahám príťažlivosti neónových svetiel hypermarketov? Čo je to naviac, čo už netreba a ako to odlíšiť od nevyhnutného? Na tomto stretnutí by sme mohli hovoriť o stanovení si niekoľkých základných princípov pre túto oblasť. Predtým však, poďme spoločne premýšľať nad pasážou z Božieho slova.

2, Kráľ Achab zvíťazil nad sýrskym kráľom Benhadad-om. Veľkodušne ho prepustil, hoci ho Boh odsúdil na smrť. Jeden z prorokov mu kvôli tomu predpovedá pád jeho kráľovstva. Za týchto okolností sa odohráva nasledujúci dej z 1.Kráľ. 21:1-21. Čítajte pasáž.

3, Povedzte svojimi slovami pointu problému medzi Achabom a Nábotom. (1-4) Prečo Nábot nebol ochotný predať, alebo vymeniť svoju vinicu? Vedúci štúdia nech vysvetlí aj historický kontext, systém a zákony nakladania s pôdou (Lev.25:23, 34).

4, Popíšte kráľovu reakciu (pozri tiež 20:43). Na základe kontextu sa pokúste určiť, v čom bol podľa vás koreň problému? Diskutujte.

5, S akým riešením problému prišla Jezábeľ? (5-13) V čom sa líšila od svojho manžela? Aký bol jej postoj ku svojmu manželovi, kráľovi?

6, V čom bolo Achabove zlyhanie? Vymenujte oblasti, v ktorých vidíte, že ako kráľ, vodca, či človek neobstál.

7, Pokúste sa definovať princípy z pasáže, ktoré sa dotýkajú problému žiadosti po majetku. Ako môžete tieto princípy prakticky uplatňovať v reálnom živote? Ako rozumiete prikázaniu: „Nepožiadaš!“? (5.M.5:21) Diskutujte.

8, Pripomeňte si iné príbehy z Písma, v ktorých neboli dodržané princípy ohľadne pokušenia žiadostivosti. Aký bol záver týchto príbehov? Akú súvislosť majú so súčasným životom v tomto storočí? (2.Kráľ.5:20, 2.Sam.11, Sk.5...)

9, Povzbuďte členov skupinky k tomu, aby sa zaviazali Hospodinovi poslúchať Ho aj v otázke túžob, žiadosti. Buďte si vzájomne zúčtovateľní a modlite sa jeden za druhého aby keď príde ten deň mohli obstáť.

Záver: Vlastniť, mať, získať, oplývať túžiť po niečom – je tu tenká hranica medzi potrebou a tým, čo je už jasne navyše. Na túžbe vlastniť však nemusí byť nič zlé (často krát nás tento motív môže inšpirovať, či povzbudzovať k usilovnosti, vytrvalosti a iným šľachetným vlastnostiam). Problém je, ak sme na vlastníctve bytostne závislí a preto aj ochotní robiť morálne kompromisy a tak porušovať zásady Písma a tým aj vzťah s Hospodinom. Ako to je s nami v skutočnosti prezrádzajú naše postoje v konkrétnych životných situáciách. Nech nám je v nich Pán Boh milostivý.

Sprievodca Biblickým štúdium na tému:

Hodnotenie

1 2 3 4 5