Distribuované výpočty

Draho Poloha | Komentáre (0) |  Príloha  |  Pridaj k obľúbeným

Distribuovaný výpočet je výpočet rozdelený na viac menších, menej náročných úloh, za účelom rýchlejšieho vybavenia zadanej požiadavky. Na tomto princípe spoločnej spolupráce funguje aj táto aktivita, na ktorej tím ľudí môže odhaliť svoje slabé a silné stránky a spoločne na nich pracovať.


Vedenie: 1 vedúci
Celkový čas: 45-60 minút
Rozdelenie: pre 1 a viac tímov


Distribuovaný výpočet je výpočet rozdelený na viac menších, menej náročných úloh, za účelom rýchlejšieho vybavenia zadanej požiadavky. Na tomto princípe spoločnej spolupráce funguje aj táto aktivita, na ktorej tím ľudí môže odhaliť svoje slabé a silné stránky a spoločne na nich pracovať.

Zadanie: Úlohou tímu bude čo najvernejšie zostrojiť kópiu ovečky (ktorú vopred pripravíte). Je možné pripraviť aj inú predlohu, ktorá si bude vyžadovať obdobné aktivity pri jej zostrojení (strihanie, lepenie, kreslenie, tvorenie a pod.).

Materiál: výkres A4, farebný papier, kartón, papiere A4, pero pre každého člena tímu, farbičky, lepidlo, nožnice

Príprava:
Vopred pripraviť zadanie pre server (,ako inšpirácia vám môže poslúžiť ovečka)

Postup:
1. Rozdelenie tímu pre jednotlivé úlohy:
Každý člen tímu bude predstavovať nejakú výkonnu jednotku v sieti. Odporúčané jednotky:

• Server – jediný pozná zadanie úlohy (predloha ovečky), je zodpovedný za rozdelenie zadania na čiastkové úlohy a tieto úlohy čo najefektívnejšie (písomnepozri sieť) zadať výkonným jednotkám – ostatným ľudom v tíme (ktorí sú plne odkázaní na jeho vedenie, keďže nepoznajú zadanie úlohy).

• Sieť - tento človek je zodpovedný za komunikáciu medzi serverom a výkonnými jednotkami. Dôležitá poznámka – komunikácia medzi jednotkami prebieha výlučne písomne. Preto je tento človek spostretkovateľom písomných odkazov medzi jednotlivými jednotkami. Prostredníctvom siete môže server tiež zasielať jednotkám materiál potrebný na vykonanie ich úlohy.

• Strihač – potrebuje nožnice, vykonáva strihanie potrebného materiálu (napr. strihanie pásikov farebného papiera na vlnu, vystrihnutie hlavy a nôh z kartónu a pod.).

• Kreslič – potrebuje farbičky, kreslí všetko potrebné (napr. kvet, slnko, telo ovečky, tvár, kopýtka a pod.).

• Tvorca vlny – z nastrihaných pásikov papiera stáča vlnu ako na obrázku.

• Lepič - potrebuje lep, zodpovedá za zlepenie jednotlivých materiálov (napr. nalepenie hlavy, nôh, vlny a pod.).

Rozdelenie jednotlivých úloh môže prebehnúť rôzne. Buď jednotlivé úlohy tímu rozdelíte vy, buď si ich rozdelia sami medzi sebou alebo si spomedzi seba zvolia len server a ten rozdelí jednotlivé úlohy počas samotnej hry. Jednotky vhodne rozmiestnite v priestore, najlepšie izolovane od seba. Jedinou pohyblivou jednotkou je samozrejme sieť. Rovnako tiež dané jednotky sú len odporučanými. Pri menšom počte je možné jednotlivé úlohy zlučovať (server a sieť by však mali vždy ostať ako samostané jednotky) alebo pri väčšom počte vymyslieť nový prvok v zadaní a teda aj novú úlohu.

2. Samotná hra – Počas hry server rozosiela písomné odkazy a materiál výkonným jednotkám a tie pracujú na svojich čiastkových úlohách. Je dobré zapisovať si reakcie ľudí v rôznych situáciach pre neskoršie vyhodnotenie. Počas hry zodpovedajte na možné otázky ľudí podľa zváženia situácie (pamätajte, že vy tvoríte pravidlá). Stanovte pevný čas na splnenie úlohy (odporúčaný 25-30 min). Alternatíva ak sa tímu nepodarí splniť úlohu v stanovenom čase: dajte im k dispozícii pár minút na dokončenie úlohy s tým, že sa môžu dať dokopy, môžu rozprávať, môžu na úlohe precovať spoločne, avšak server nech zostane jediný, kto pozná zadanie.

3. Vyhodnotenie - Zamerajte sa na to, čo ste chceli tím naučiť, na svoje pozorovania počas hry rovnako ako na ich postrehy. Odprorúčame si vopred pripraviť diskusné otázky.

Pozrite si výsledky tejto aktivity z rôznych stretnutí:
Hodnotenie

1 2 3 4 5