HĽADANIE VEDÚCICH, KTORÝCH SI TVOJI ŠTUDENTI ZASLÚŽIA

Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

My v Kompase a Dávke veľmi silne veríme v tím dospelých ľudí slúžiacich v mládežníckej práci a v tímovú prácu. Je to biblické, praktické a múdre. Veríme, že fáza "budovania" tvojej služby bude bez toho limitovaná. Tento článok ťa inšpiruje správnym smerom premýšľať o tíme dospelých vedúcich.

Vedúci môžu službu budovať, alebo ju ničiť. Mládežnícky tím bez adekvátnych vedúcich nikdy nebude zdravý. Avšak ten tím, ktorý má dostatok kvalitných vedúcich, bude mať vždy potenciál byť zdravý. Prísl. 11:14 "Kde niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov."

Mládežnícka služba, v ktorej nie je dostatok pracovníkov, je často preťažená, vystresovaná a príliš unavená na to, aby mala nové vízie. Upadá do stavu prežívania a stagnácie. Preto je tak dôležité pre mládežníckych pracovníkov, aby začali svoju službu správne. A to tým, že nájdu dobrých vedúcich a budú sa učiť byť tými najlepšími vedúcimi z vedúcich. Ak si v zbore, ktorý v obecenstve nezmocňuje ľudí k službe, budovanie vedúcich bude obzvlášť náročné. Je ťažké nájsť dostatok vedúcich, dokonca i v zboroch, v ktorých sú ľudia vyzývaní k zapojeniu sa do služby.

Táto a nasledujúca kapitola stavia na troch princípoch vedenia:

1. Dokážeš to, ale nie sám.

2. Boh má vedúcich, len ich musíš nájsť.

3. Študenti si zaslúžia vedúcich, ktorí slúžia, nie len gardedámy, ktoré usmerňujú zástupy.

Tieto princípy sa môžu zdať jednoduché, ale množstvo práce, ktoré je potrebné na budovanie kvalitného vodcovstva je nekonečné. Je to neustály kolobeh hľadania vedúcich, ich zaškolenia, povzbudovania v ich duchovnom raste, zmocňovanie do služby a motivácia pokračovať. Čím kvalitnejších vedúcich máš, tým viac budú tvoji študenti duchovne dospievať. Tým, že budú tvoji študenti rásť duchovne, tvoja služba bude rásť počtom a tento rast si bude vyžadovať nových vedúcich. Budovanie vedúcich je ten najlepší mix požehnania i bremena, ktorý v cirkvi poznám. Je to požehnanie pozorovať dospelých, ktorí slúžia študentom a je to bremeno nájsť ich, zaučiť ich a motivovať ich.

Nedokážeš to sám!

V mládežníckej službe vidíme veľký zvrat, pretože sa mnohí mládežnícki pracovníci snažia všetko robiť sami. Niektorí mi hovoria, že nemajú dosť času na hľadanie vedúcich. Nemajú dosť času, pretože sú príliš zaneprázdnení tým, že všetko robia sami.

Toto nie je nový problém. Známa pasáž o vodcovstve v Exodus 18. nám ukazuje, že Mojžiš sa snažil viesť Izraelský národ sám, až pokiaľ do toho nevstúpil jeho svokor Jetro a povedal:

"Nedobre to robíš. Úplne sa unavíš aj ty aj tento ľud pri tebe, lebo je to priťažké pre teba; nemôžeš to robiť sám. Poslúchni ma teraz, poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, ty prednášaj ich spory Bohu, upozorňuj ich na ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť, i s činmi, ktoré majú konať. Ty si však vyhliadni z celého ľudu mužov schopných, bohabojných, mužov verných, ktorí nenávidia úplatky a ustanov ich nad nimi za tisícníkov, stotníkov, pädesiatníkov a desiatníkov... a uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. Ak to budeš takto robiť, a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. "

Ešte raz si prejdi túto pasáž a podčiarkni tieto dôležité slová:

"Nedobre to robíš“

"Úplne sa unavíš"

"Je to priťažké pre teba, nemôžeš to robiť sám"

"Vyhliadni si schopných bohabojných mužov (v našom prípade aj ženy)"

"Ustanov ich"

"Uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou"

"Budeš môcť vydržať"

"Ľud príde na svoje miesto v pokoji"

Jetro povedal Mojžišovi, že ľud príde na svoje miesto v pokoji, pretože bude o nich postarané a ich potreby budú naplnené. Táto rada je stará tisícky rokov, ale stále aplikovateľná do dnešného vodcovstva.

Keď sa ma pýtajú, aký je najlepší pomer študentov k vedúcim, často poukazujem na Ježišov príklad. On bol Boh a jeho pomer k učeníkom bol jeden ku dvanástim. Kvôli Jeho vzťahu s Petrom, Jakubom a Jánom, mám dokonca názor, že to bolo viac jedna ku trom. Neverím, že je jednotná odpoveď pre všetky mládežnícke skupiny, ale viem, že to magické číslo je menej ako dvanásť. V našom zbore sa snažíme dať si cieľ, aby pomer na skupinkách bol jeden ku piatim. Väčšina z našich vedúcich má však aj tak problém investovať a starať sa o piatich študentov.

Jetrove slová a Ježišov príklad nám poukazujú na to, že potrebujeme pomoc. S týmto príkazom prichádza väčšia povinnosť dôverovať Bohu, ohľadom vedúcich. Jedno zasľúbenie, ktoré ja aplikujem pri hľadaní vedúcich je Žalm 55:23: "Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží, a nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý." Tento verš mi pripomína to, že Boh má oveľa väčšiu starosť o našu službu, ako mám ja. Ja mám naozaj veľmi rád našich študentov, ale Boh sa o nich stará oveľa viac, než si ja vôbec dokážem predstaviť. Pretože sa On o nich stará, On dáva pozor na naše vedenie viac, ako ja. Študenti bez vedúcich sú ako ovce bez pastiera. Ježiš nám hovorí, aby sme prosili o pracovníkov, ktorí sa budú starať o ovce. (Mat. 9:36-39) Tieto zasľúbenia ma uistili tom, že Boh má vedúcich pre našu službu, my ich len musíme nájsť.

Dokážeš to! 5 krokov v procese hľadania vedúcich

Naša úloha je byť verní v robení toho, čo je možné a veriť, že Boh bude robiť to nemožné. Nasledujúce kroky ti pomôžu robiť to, čo môžeš v hľadaní dobrých vedúcich. Tieto kroky vytvárajú neustále opakujúci sa proces. Nie je reálne dokončiť prvý krok a nikdy sa k nemu nevrátiť. Pri raste tvojej služby tieto kroky nikdy nedokončíš, ale budeš sa vždy nachádzať niekde v procese.

1. krok: Premýšľaj o tvojom postoji vedenia

Tvoj postoj k vedúcim bude ovplyvňovať tvoje metódy pri ich hľadaní. Ja dávam prednosť slovu vedúci pred slovom dobrovoľník. Vedúci preto, že toto slovo znamená činnosť a potvrdzuje hodnotu vedúceho. Slovo dobrovoľník komunikuje potrebu zaplniť medzeru, do ktorej nikto nechce, nie je to tak pozitívne, ako slovo vedúci. Tvoja schopnosť nájsť dobrovoľných vedúcich začína tým, aký máš k nim postoj.

B. postoj "Potrebujeme dobrovoľníkov na prežitie"

Tento postoj hovorí: "Potrebujem niekoho,aby zaplnil túto medzeru, prebral túto zodpovednosť alebo zobral toto vyučovanie.“ Väčšinou je to výsledkom toho, že sme zavalení požiadavkami služby. Takýto mládežnícky vedúci oslovuje potenciálnych vedúcich so zúfalstvom v očiach a prosebníckym hlasom a je ochotný zobrať kohokoľvek, namiesto hľadania tých správnych osôb. Všetci mládežnícki pastori, ktorých poznám, majú hororové príbehy o tých "zoberiem hocikoho" - dobrovoľníkoch, s ktorými mali len problémy.

A. postoj "Potrebujeme vedúcich na to, aby sme boli úspešní"

Mládežnícki pracovníci s týmto postojom, nie sú tak prevalcovaní úlohami, ale záleží im na študentoch. Vnímajú potenciálnych vedúcich ako službu - konajúcich a berú do úvahy ich jedinečnosť, ktorou ich Boh vyformoval pre službu. Takýto mládežnícki pracovníci sú horliví, ale nie zúfalí zaplniť medzery. Veria, že tým správni ľudia budú úspešní vedúci a študentom sa bude dariť vďaka ich službe.

Tvoj postoj voči potenciálnym vedúcim bude ovplyvňovať tvoj spôsob ich hľadania a pripravovania ich k službe. Tento postoj túžby - byť v službe úspešný - ti dovoľuje zmocňovať vedúcich do služby, pretože skutočne veríš, že Boh môže a bude cez nich pracovať.

2. krok: Zlom existujúce stereotypy

Tým, že zvečňujeme existujúce stereotypy profilu mládežníckeho pracovníka, sťažujeme si hľadanie nových vedúcich. Roky som sa pýtal ľudí v zbore, ako by opísali dobrého pracovníka s mládežou. Tuto je 10 najčastejších odpovedí:

- Mladý

- Zábavný

- Športový tip

- Dobré vystupovanie na verejnosti

- Dobrý učiteľ

- Má biblické znalosti

- Extrovertná osobnosť

- Charizma - je na to obdarovaný

- Rozumie kultúre mladých

- Vlastní mikrobus

Keď sa pozrieš na tento zoznam, ľahko pochopíš, prečo väčšina ľudí v našich zboroch nie je ochotná sa zapojiť do tejto práce - nespĺňajú požiadavky. Tieto kvality predstavujú len minimálnu časť tela Kristovho a len jeden typ pracovníkov s mládežou - zriedkavý.

Ak chceš nájsť vedúcich, daj svojmu spoločenstvu nový obraz o tom, ako pracovníci s mládežou vyzerajú. Ja hovorím ľuďom v našom zbore, že hľadáme dve kvality - láska k Bohu a srdce pre študentov. Hovorím im: „Ak miluješ Boha a máš záujem o študentov, môže byť z teba vynikajúci pracovník s mládežou. To je všetko, čo na začiatok potrebujeme!" Potom im ukážem zoznam typov vedúcich, ktorých hľadáme:

- dôchodcovia

- introverti

- mladomanželia

- hudobníci

- stredoškoláci, ktorých vyhodili zo školy

- cyklisti

- noví kresťania

- umelci

- starší manželia

- vysokoškoláci

- mechanici

- slobodní rodičia

- účtovníci

- zrelí kresťania

- ľudia s ťažkou minulosťou

- počítačoví maniaci

- športovci

- podnikatelia

- zaneprázdnení ľudia

- kuchári

- úradníci

Tento zoznam sme dali dokopy na to, aby sme ním komunikovali, že potrebujeme všetky typy vedúcich, aby slúžili všetkým typom študentov. Ja sa nedokážem priblížiť ani slúžiť všetkým študentom v našej službe. Som veľký extrovert, ktorý zdraví a objíma každého v miestnosti. Pre niektorých našich, silne introvertných študentov som postrachom. Potrebujú introvertov vedúcich, s ktorými si sadnú a budú sa v kľude rozprávať.

Po mnohých rokoch práce, so stovkami dobrovoľníkov, som zistil, že tí najlepší vedúci nie sú tí, ktorých by som si ja vybral. Možno vás to prekvapí, že niektorí z tých najlepších vedúcich, sú oveľa starší než je na pracovníkov s mládežou zvykom. Do nášho tímu (v mojom predchádzajúcom zbore) som priviedol muža, ktorý sa volal Marv Ashford. Mal okolo sedemdesiat rokov. Ja už viac nepracujem v tom zbore, ale Marv (už v jeho osemdesiatke) je dnes ešte stále zapojený v práci so študentmi. Je úžasný pracovník s mládežou! Je citlivý, dôsledný, povzbudzujúci a horlivý za študentov. Má veľmi úspešnú službu s rodičmi, pretože bol v ich koži a hovorí im pravdu. Márv nie je nápadný a nevie veľa o kultúre mladých, nevedel by vymenovať súčasné populárne skupiny a asi ani nevie, čo je MTV. Ale vždy stojí pri dverách, keď študenti vstupujú do miestnosti, starootcovsky ich objíma a povie im: "Ty vieš že ťa má Marv rád, však?" A všetci to vedia! Sú dojatí jeho úprimnou láskou, autentickými prejavmi a jeho životnou múdrosťou. Mládežnícke služby potrebujú lámať svoje stereotypy a začať hľadať kandidátov ako je Marv, ktorý miluje Boha a má srdce pre študentov.

3. krok: Zjednoduš svoje príležitosti k službe

Mnohí z nás strácajú potenciálnych vedúcich, pretože limitujeme naše príležitosti k službe na tieto dve: všetko alebo nič. Každý v zbore je potenciálny pracovník s mládežou, ak im ponúkneš možnosti služby, ktoré sú jednoduchšie a menej ohrozujúce ako priama práca so študentmi.

Ak skutočne veríš tomu, že všetci kresťania sú povolaní do služby, potom by sme mali každého kresťana vidieť ako potenciálneho pracovníka s mládežou. Nie je na tebe, aby si ľuďom hovoril, že je to Božia vôľa pre nich, ale na tebe je, aby zbor bol oboznámený s potrebami a možnosťami služby v tvojej oblasti.

4. krok: Nikdy neprestaň hľadať potenciálnych vedúcich

Hľadanie ľudí do tímu je úloha najvyššej priority, ktorá nikdy nekončí. Tu je niekoľko spôsobov hľadania:

A. Očakávaj, že terajší vedúci nájdu nových

My žiadame terajších pracovníkov, aby počas roka našli ešte jedného dobrovoľníka. Ako vedúci vedúcich som v konečnom dôsledku zodpovedný za budovanie tímu. Pretože nepoznám všetkých v zbore, a naši vedúci poznajú iných ľudí ako ja, túto zodpovednosť za hľadanie nových vedúcich si delíme. Napríklad: pretože Jeff je zapojený do práce s mužmi, hľadá potenciálnych vedúcich medzi nimi. Amanda je členka spevokolu a hľadá medzi spevákmi tých, ktorí milujú Boha a majú záujem o študentov. Naši najlepší dobrovoľníci sú tí, ktorých prizvali k práci naši súčasní pracovníci. Pretože majú vzťah s niekým, kto je už zapojený v službe, vstupujú do našej služby už i s osobným učiteľom.

B. Požiadaj študentov, aby oni oslovili dospelých

Patríciu som stretla na našom celo-zborovom tábore. Bola to

60-ročná stará mama šiestich vnúčat. Videla som jej záujem o študentov, pretože si vždy našla cestu ku stolu, kde sedeli teenageri a rozprávala sa s nimi. Študenti ju milovali. Jedného dňa som jej povedala: "Patrícia, uvažovala si niekedy, že by tvoja služba v zbore mohla byť práca s mládežou?" Zasmiala sa a povedala, že je príliš stará, nevie sa stotožniť s dnešnými teenagermi a už je zapojená do služby uvádzačov v zbore. Snažila som sa ju presvedčiť slovami: „Ja môžem nájsť iného človeka, ktorý bude uvádzať ľudí. Hľadám služobníkov, ktorí budú uvádzať študentov do Božej prítomnosti.“ Vedela som, že to znie duchovne a bola som šokovaná, keď moja duchovná manipulácia na ňu nefungovala. Oslovila som ju trikrát rôznymi spôsobmi a vždycky odmietla.

Po tábore jej dve študentky povedali, že by bola výbornou pracovníčkou s mládežou. Sľúbili jej, že ju predstavia svojim priateľom a pomôžu jej "udomácniť sa". Patrícia súhlasila. Nemohla som tomu uveriť! Tieto dievčatá neprešli žiadnou školou, nevedeli nič o budovaní vodcovstva, a napriek tomu boli kľúčovými postavami v tom, že priviedli úžasného pracovníka do nášho tímu. Pomohli Patrícii lepšie prekonať jej strachy ako ja!

C. Hľadaj vedúcich medzi rodičmi

Rodičia sú výbornými pracovníkmi, ak sú privedení do dobrovoľníckeho tímu správnym spôsobom. Na začiatku každého školského roku robíme veľký nábor rodičov, aby sa zapojili do jedného z našich tímov. Pred tým, ako sa ich snažíme získať do tímu, rozprávame sa s ich deťmi, aby sme zistili, ako by sa cítili, keby ich rodičia boli zapojení do tejto služby. Ak je študent otvorený tejto myšlienke, ideme "po" rodičoch. Ak je študent neoblomne proti tomu, aby sa jeho rodičia zapojili a je citlivý na svoj "priestor", obyčajne to odložíme. Počkáme, kým študent dozrie alebo kým nájdeme takú službu, v ktorej sa môžu jeden pred druhým trochu "schovať". Máme väčší záujem o udržanie si študenta, než o zapojenie jeho rodiča do nášho tímu vedúcich. Väčšina rodičov s týmto súhlasí a sú ochotní počkať so svojím zapojením sa, kým ich teenager nie je na to pripravený. Pred tým, ako prijmeme rodičov do tímu, máme s nimi pohovor. Je to ako so všetkými inými potenciálnymi vedúcimi. Snažíme sa zistiť ich motívy pre službu v mládežníckej práci. Nepotrebujeme rodičov, ktorí špehujú svojich teenagerov, ani tých, ktorí sa snažia vyzerať sväto, chcú mať všetko pod kontrolou alebo tých, ktorí zúfalo túžia po priateľstve s teenagermi.

D. Zapoj vekovo primeraných študentov

Ak máte v zbore službu pre vysokoškolákov, pravdepodobne sú medzi nimi študenti s vodcovským potenciálom. Môžu vám pomôcť pri práci so stredoškolákmi. Tak isto, dovoľ zrelým vedúcim spomedzi stredoškolákov pomáhať s mladšou skupinou dorastencov. Efektívny spôsob, ako udržať starších stredoškolákov zapojených je, dať im viacej zodpovedností v rámci služby. Páči sa mi myšlienka, že stredoškoláci napríklad pracujú jeden rok so žiakmi siedmych ročníkov. Ak títo starší neodídu študovať do iného mesta, majú potenciál pracovať s tými istými študentami šesť rokov. Mimochodom, mi trváme na tom, aby všetci naši vedúci pracovali so študentami toho istého pohlavia. Toto je ešte dôležitejšie v prípade, že je medzi nimi minimálny vekový rozdiel.

E. Daj oznam na vysoké školy.

Ak sa vo vašom meste alebo v jeho blízkosti nachádza vysoká škola, ktorá ma kresťanskú skupinku, máte výbornú príležitosť nájsť nových vedúcich. Väčšina kresťanov študujúcich na VŠ bola v mládeži a odsťahovala sa z bezpečia svojich domácich zborov.

F. Zozbieraj si mená

Ku všetkým spomenutým metódam ja sa vždy ešte dodatočne pýtam študentov aj dospelých, či vedia o niekom, kto spĺňa požiadavky na potenciálneho pracovníka. Poviem im: "Hľadáme kohokoľvek, kto miluje Boha a má rad študentov. Viete mi niekoho odporučiť?" Ak dostanem meno niekoho, koho poznám, zavolám mu a vysvetlím mu prácu našich jednotlivých tímov a požiadam ho/ju, aby na modlitbách uvažoval/a o zapojení sa do našej služby. Obyčajne poviem niečo takéto: "Niektorí naši študenti si ťa vybrali ako jedného zo svojich obľúbených dospelákov." Týmto im pomáham odbúrať strach "príjmu ma medzi seba?". Ak toho, koho mi odporúčajú nepoznám, napíšem mu/jej dopis, po ktorom nasleduje môj telefonát.

G. Pochváľ sa so svojimi nestereotypnými pracovníkmi.

Marv búra stereotyp mládežníckeho pracovníka. Keď som mal rozhovory s potenciálnymi vedúcimi v mojom predchádzajúcom zbore, často som ho brával so sebou. On hovoril svedectvo pred celým zhromaždením. Keď ľudia počuli, že dôchodca je efektívny v práci s mládežou, povedali si: "Ak to dokáže on, zvládnem to aj ja!"

H. Urob oslavnú párty pre všetkých svojich pracovníkov.

Raz za rok usporiadaj párty, na ktorú pozveš všetkých svojich pracovníkov. Môže to byť vianočný večierok alebo letný piknik. Jeden z dôležitých dôvodov k tomu je poďakovať všetkým za ich podporu. Ďalší realistický motív k tejto párty je, aby ľudia z jedného tímu spoznali ľudí z iných tímov. Môžu si vymieňať skúsenosti a pozvať členov z iných tímov na svoju skupinku alebo sa stretnúť na bohoslužbách cez víkend. Napríklad Nancy, jedna z našich vedúcich, stretla Julie, ktorá je v modlitebnom tíme a rozprávali sa o našej službe. Počas rozhovoru Nancy pozvala Julie na stretnutie ich skupinky. Ich rozhovor bol asi takýto:

Nancy: "Rozmýšľala si niekedy nad prácou so študentami alebo vedením skupinky?"

Julie: "O nie, myslím, že to nie je pre mňa. Mám rada teenagerov, ale stačí mi, že sa len modlím za túto prácu."

Nancy: "Ja som si kedysi myslela, že som príliš stará na prácu so študentami. A teraz to milujem! Chcela by som ťa pozvať, aby si týždeň pozorovala našu skupinku a videla, či máš záujem sa zapojiť."

Ak ľudia z jedného tímu neprejavia záujem o iný tím, nepovažuj párty za zlyhanie. Usporiadal/la si stretnutie, ktoré buduje kredibilitu vašej služby tým, že si sa poďakoval/a ľuďom za ich modlitby, za ich nápady a podporu. Nezáležiac na ich zapojení, potrebujú a zaslúžia si skutočné ocenenie.

I. Prv, ako sa potenciálni vedúci rozhodnú, pozvi ich na pozorovanie

Je dôležité, aby tvoji potenciálni vedúci najprv pozorovali váš program pred tým, ako sa rozhodnú. Je dôležité, aby videli celkový obraz vašej služby. Niektorí ľudia s nadšením spravia záväzok pred tým, ako skutočne vedia o čo ide. To nie je zdravé. Ja dávam prednosť pomalému posúvaniu ľudí do vedenia. Som horlivý k budovaniu vedúcich, ale chcem robiť múdre rozhodnutia. Je ľahšie priviesť niekoho do služby, ako ho požiadať, aby odišiel, keď to nefunguje. Vedúci vedúcich musia byť vyberaví.

Hodnotenie

1 2 3 4 5