Hledání ztracené Archy – popis hry

David a Petr Húšťovi | Komentáre (0) |  Príloha Video Linky  |  Pridaj k obľúbeným

"Z několika satelitních snímků se podařilo zachytit na území Turecka obrysy ztracené Noemovy archy. Už v dávné historii byly nalezeny v blízkosti hory Ararat důkazy, které potvrzují přistání velké lodi. Staří Asyřané dokonce dokládají její průzkum a tvrdí, že měla tři patra. V dnešní době je hodně nadšenců, kteří by rádi znovuobjevili Noemovu loď a tím přinesli senzaci tomuto světu. Oblast Araratu je velmi neklidná. Není výjimkou, že se zde ztrácí lidé a válka mezi tureckými bezpečnostními silami a kurdskými povstalci je na denním pořádku. Přesto se každým rokem vydává do této nebezpečné oblasti několik desítek archeologů a pokouší se nalézt loď, která kdysi přinesla tomuto světu záchranu. Začíná běžet čas: kdo přežije a kdo bude první…“

Záměr

Získání nových kontaktů mezi mladými lidmi a prohloubení vztahů s přáteli

Zážitek propojený s návazným sdílením evangelia a poselstvími Bible.

Rozvíjení dovednosti týmové spolupráce,vedení, komunikace a řešení konfliktů


Parametry hry

Místo: volná příroda s větším kopcem (příklad: 2x2 km pro 40 hráčů)

Počet hráčů: 40 až 200 osob (hráči tvoří pětičlenné archeologické týmy)

Délka: 15 - 24 hodin dle věku účastníků(je možné hru přerušit a rozdělit na 2 části)

Realizační tým: Organizátor, vedoucí hry, technik a vedoucí komparzistů

Harmonogram: postavení Archy, výsadek, zahájení, první ½ hry, druhá ½, vyhodnocení


Komparzisté

Konzulové ambasád: čtyři úředníci dvou ambasád vydávají víza

Asan: napovídá o místu Archy

Strážce Archy: hlídá archu a zajišťuje vydávání trámů

Turecké ozbrojené síly (TOS): vojáci v týmech po pěti osobách (na 40 hráčů 20 vojáků)

Velitel vojska: řídí kontrolní a represivní činnost vojska

Novináři, fotografové a kameramani: dokumentují hledání archy

Vybavení jednotlivých rolí

Hráči: kartičky s číselným označením, spínací špendlík, dva šátky na osobu

Dvě ambasády s konzuly: víza (nejlépe v ruštině), razítko pro potvrzení platnosti, stůl, židlička, stan či celta, malé rádio s příjmem arabských stanic, svíčky, horký čaj

Strážce Archy: Kostra lodi: min. 30-35 trámů (pro hru s 8 archeologickými týmy), slabá lana na kruhové svázání trámů, menší desky, hřebíky, kladivo, auto s vlečkou

Turecké ozbrojené síly: kartičky označeny písmeny TOS, dva šátky na osobu

Novináři: kartičky s nápisem PRESS


Hledání ztracené Archy – zadání pro hráče a komparsisty

Toto jsou základní informace a pravidla k hledání ztracené archy. S těmito pravidly a úkoly se všichni seznamte, dobře je nastudujte a vezměte je s sebou na hru. Každý hraje na vlastní nebezpečí.


Námět

"Z několika satelitních snímků se podařilo zachytit na území Turecka obrysy ztracené Noemovy archy. Už v dávné historii byly nalezeny v blízkosti hory Ararat důkazy, které potvrzují přistání velké lodi. Staří Asyřané dokonce dokládají její průzkum a tvrdí, že měla tři patra. V dnešní době je hodně nadšenců, kteří by rádi znovuobjevili Noemovu loď a tím přinesli senzaci tomuto světu. Oblast Araratu je velmi neklidná. Není výjimkou, že se zde ztrácí lidé a válka mezi tureckými bezpečnostními silami a kurdskými povstalci je na denním pořádku. Přesto se každým rokem vydává do této nebezpečné oblasti několik desítek archeologů a pokouší se nalézt loď, která kdysi přinesla tomuto světu záchranu. Začíná běžet čas: kdo přežije a kdo bude první..."


Archeologický tým (hráči) – pravidla

Rozhodli jste se stát dobrodružnými experty, kterým záhada ztracené Archy nedává spát. Sestavili jste svůj pětičlenný archeologický tým. Každý z vás má v týmu svou funkci. Před zahájením plnění úkolů si rozdělte tyto funkce na základě vašich schopností a společné dohody.

a) Vedoucí: vede skupinu, má rozhodující slovo, ručí za bezpečnost skupiny

b) Průzkumník: nese mapu, naviguje, dělá průzkum terénu

c) Lékař: nese lékárničku, ošetřuje případná zranění

d) Vyjednavač: komunikuje a vyjednává za svou skupinu

e) Zpravodaj: zapisuje průběh akce každou hodinu a vždy po souboji nebo důležité události

Tým pracuje společně, nesmí se rozdělit! Pokud dojde k neúmyslnému rozdělení, musí skupina na danou osobu počkat nebo ji vyhledat a seskupit se.


Archeologický tým - úkoly

1) Na jednom ze dvou velvyslanectví v Arménii získejte platné vízum pro vstup do Turecka

2) V co nejkratším čase najděte archu, lokalizujte dané místo a zakreslete do mapy

3) Získejte co nejvíce důkazů = trámů z Archy

4) Znesnadněte přístup ostatním skupinám, vytvořte zmatek, pouštějte dezinformace, popř. odneste volně položené trámy z Archy - viz Strážce Archy, 3)

5) Vyhněte se tureckým ozbrojeným silám (TOS)


Archeologický tým - označení

Každý z hráčů dostane při registraci kartičku s pořadovým číslem.

Kartička s číslem musí být během celé hry viditelně připevněna na pravé paži.

Čísla nesmí být zaměněna s jinými hráči, protože budou shodná s čísly na vízech.


Lokalita hry

Záměrně tajíme místo hry, protože nestojíme o nepřihlášené návštěvníky. Simulační hra se odehrává na území Arménie a Turecka ve volné přírodě. Arménie je výchozím místem, kde je možné vyřídit si víza. Mapu s vyznačenými hranicemi Arménie a Turecka dostanete při registraci. Nevstupujte, prosím, na soukromé pozemky a řiďte se obvyklými pravidly slušnosti.


Hledání ztracené Archy – zadání pro hráče a komparsisty

Konzulové vydávající víza

Na jedné ze dvou ambasád v Arménii (mírová zóna) získáte po vyjednání (v příslušném jazyce země) od konzula vízum. Jedná se o turistické vízum, které je platné pro celou skupinu. Doba platnosti je tři hodiny od obdržení. Dané vízum si skupina může prodloužit nejdříve v poslední hodině platnosti. Turecké ozbrojené síly provádí kontrolu víz.


Pravidla vízové kontroly

a) Vojsko TOS zastaví skupinu plácnutím jednoho člena týmu

b) Skupina je povinna předložit vízum a přichází o jednu hodinu z celkového času platnosti víza

c) Pokud je plácnuto více osob, vždy skupina přichází pouze o jednu hodinu

d) Přichází-li skupina o poslední hodinu, je okamžitě vyhoštěna z Turecka

e) Nemá-li skupina vízum a nebo ho má propadlé, musí být zatčena a deportována do sběrného tábora

f) O době strávené ve sběrném táboře rozhoduje vojsko (návrh 30 min.)

g) Pokud bude zatčena jen jedna osoba či část skupiny, musí pro ně ostatní členové skupiny dojít a buď vyčkat na jejich propuštění, nebo je osvobodit (společný útěk), a nebo prostřednictvím vyjednavače vyjednat jejich propuštění. Při zatčení vyjednavače vyjednávat nemohou.

Asan

Tureckem putuje zbloudilý poutník lodi zvaný Asan Mahmed, který o ztracené Arše mnoho ví. Pokud se s ním archeologický tým potká, může od něj vyzvědět informaci o místu přistání Archy. (pokud se s ním domluví, nápověda: dar otvírá cestu). Vojáci si Asana nevšímají.


Strážce Archy – Noe

Na úpatí hory Ararat leží torzo Archy, jejíž zůstatky hlídá strážce zvaný Noe. Když archeologický tým objeví toto místo, strážce jim vydává důkazy = trámy z lodi.

a) Strážce Archy vydává týmu vždy najednou jen jeden trám

b) Další trám lze vyzvednout nejdříve za 30 minut

c) Trámy je potřeba bezpečně skrýt, aby je ostatní týmy nenašly (nejlépe mimo území Turecka)

d) Předložení všech získaných trámů proběhne na závěr hry na základně (místo zahájení)

e) Transport trámů je uskutečněn 30 minut před ukončením hry (už se nebojuje)


Turecké ozbrojené síly (TOS)

V oblasti nalezišť zůstatků Archy operují Turecké ozbrojené síly (TOS). Vládě Turecka je jasné, že mezi turisty se nachází i ilegálně přijíždějící archeologické týmy. Proto TOS provádí:

a) Kontrolu víz (podle pravidel vízové kontroly)

b) Odebrání důkazů = trámů z Archy

c) Trestání za nedodržení pravidel, případnou diskvalifikaci (pouze po konzultaci s hlav. vedoucím)

d) Založení a provozování sběrného tábora(deportace, uvěznění a hlídání, SbT je zároveň základnou vojska, je zde ohniště)

e) Vojáci TOS se pohybují pouze na území Turecka


Novináři

V terénu se pohybují nezávislí novináři, kteří jsou označeni nápisem PRESS. Umožněte jim, prosím, vstup do vašich řad a poskytněte jim žádané informace.


Hledání ztracené Archy – zadání pro hráče a komparsisty

Vyhodnocení akce

Proběhne na základě množství získaného materiálu = trámů z Archy, zachování celého týmu, dodržování pravidel a především síly nevšedních zážitků. Nejlepší tým bude sladce odměněn. Organizátor má výhradní právo na určení nejlepšího týmu. Pro vyhodnocení organizátor sestaví pětičlennou skupinu z realizačního týmu.

Informace a řešení problémů

V případě jakýchkoli dotazů či problémů před a během hry se obraťte:

………………………………………… vedoucí hry (jméno a číslo na mobil)

………………………………………… hlavní organizátor (jméno a číslo na mobil)


Hledání ztracené Archy – soubojová pravidla

Proti tureckým ozbrojeným silám je třeba postavit se útokem. Jen tak totiž lze snadněji proniknout až k samotné Arše. Proto se v druhé polovině hry (pokud je hra na dvě části, tak druhý den nebo po přestávce), aktualizují pravidla následovně a platí pro všechny souboje. Pravidla opět všichni dobře nastudujte a noste je u sebe.

Boj pomocí šátků

a) První šátek je přivázán k levé paži a druhý je jím volně provléknut tak, aby šel volně vytáhnout. Boj spočívá ve strhnutí volně provléknutého šátku soupeři

b) V souboji lze útočit pouze na jednu osobu. Daná osoba se musí bránit sama. Není dovoleno, aby více osob bojovalo proti jedné osobě. Platí tedy vždy pravidlo jeden na jednoho.

c) Poražený (ten, který přišel o šátek) si musí ihned dřepnout a vyčkat do konce souboje ostatních členů skupiny. Tzn., že bojujeme skupinově

d) Po souboji se stržený šátek vždy ihned vrací soupeři! Dále se spočítá skóre – kolik osob ve skupině vyhrálo či prohrálo. Pokud potkáte skupinu vojáků, která je menší než vy, jste samozřejmě ve výhodě.

e) V případě, že nechcete bojovat skupinově, vyjednejte si pomocí vyjednavače boj „muž proti muži“ – jedna osoba proti jedné osobě. Je na vás, abyste si vybrali nejlepšího bojovníka ze skupiny.

Boj skupiny proti vojsku

Bojujeme pomocí šátků a zde je vyhodnocení soubojů:

a) prohráli jste – musíte se prokázat vízem a tím platí veškerá ostatní ustanovení ohledně víz a vydávání důkazů z Archy

b) vyhráli jste – nemusíte se prokazovat, vojáci jsou na deset minut ochromeni a po tento čas vaši skupinu nemohou napadnout ani pronásledovat (toto se nevztahuje na ostatní skupiny)

c) remíza – nic se neděje, za tři minuty po skončení souboje můžete být znovu napadeni, vojáci nejsou žádným způsobem omezeni

Boj skupiny proti skupině

Platí stejná soubojová pravidla pomocí šátků, ale vyhodnocení soubojů jsou jiná:

a) prohráli jste – musíte dát protější skupině jednu hodinu ze svého víza (převod zapíší zpravodajové). Pokud nesete trám z archy, musíte ho ponechat na daném místě vítězné skupině

b) vyhráli jste – protější skupina vám musí dát jednu hodinu ze svého víza a trám; pokud jste vyhráli a daná skupina už nemá ani jednu hodinu ze své vízové platnosti, je to smůla; příště jim dejte co proto

c) remíza – nic se neděje, obě skupiny pokračují svojí cestou. Po souboji je na deset minut zákaz pronásledování a napadnutí stejné skupiny


Ukončení bojů

Čas všech bojů končí v ................................. (určuje organizátor).

Archeologické týmy pak mají 30 min. na transportování svých nálezů = trámů z Archy na základnu (místo zahájení hry). Zde proběhne předání nálezů, vyhodnocení hry a odměnění nejlepší skupiny.


Hledání ztracené archy – zadání pro organizátory

Zde jsou úkoly a rady pro realizaci hry. Než se do toho pustíte, přečtěte si všechna zadání alespoň dvakrát. Způsob realizace i hru můžete upravit podle vašich možností, potřeb a nápadů.


Propagace

Použijte pozvánky s přihláškami a to přibližně měsíc před hrou tak, aby se účastníci stačili přihlásit v pětičlenných týmech. Uzávěrku přihlášek je dobré stanovit dva týdny před hrou, aby se dalo rozeslat přihlášeným zadání hry předem. Přihlášení doporučujeme spojit se zaplacením účastnického poplatku. To vám pomůže předejít neohlášené neúčasti hráčů.


Realizační tým

Organizátor je zodpovědný za realizaci celé akce. Zajišťuje propagaci, registraci účastníků a výběr zaplacení. Sestaví a vede realizační tým.

Vedoucí hry se stará o koncepci a řízení hry. Musí výborně znát všechny detaily. Vytváří a zadává hru účastníkům v písemné formě(hráči a komparzisté obdrží několik dní před hrou zadání k nastudování, při zahájení hry obdrží mapy a v druhé polovině hry obdrží soubojová pravidla)a v ústní formě (při zahájení krátký úvod vtahující do děje a zodpovězení otázek) Dále kontroluje vývoj hry a dodržování pravidel. V případě potřeby hru upravuje. Odpovídá na telefonní dotazy během hry. Na konci zhodnotí hru i práci týmů.

Technik zajišťuje materiální pomůcky a rekvizity, jako jsou kartičky, šátky, svíčky, víza, razítka, …

Vedoucí vojska před hrou naverbuje vojáky do pětičlenných týmů, které během hry vede. Musí mít dobře nastudovaná pravidla. Spolupracuje s vedoucím hry.

Strážce Archy – Noe najde umístění a zajistí postavení kostry lodi. Během hry vydává archeologickým týmům jednotlivé trámy a zároveň Archu střeží.

Konzulové zajistí postavení dvou ambasád. Vedou pohovor s uchazeči o důvodech návštěvy Turecka. Mluví rusky. Vydávají víza. Dělají problémy skupinám nekomunikujícím v ruštině.


Výsadek

Je přeprava hráčů - archeologických týmů z místa srazu do místa výsadku (lokalita hry). Na pozvánce uvedeme pouze místo srazu (např.nějaké parkoviště ve městě). Po spuštění hry (zahájení) přijíždí pronajatý autobus, urychleně nastupujeme, a přepravujeme se na místo výsadku. Úvod hry a rozdání map může probíhat při přepravě. Výsadek není pro realizace hry podmínkou, přináší však moment překvapení, rychlý rozjezd a vtažení do hry.


Problémy a doporučení

Velké území: Pokud má hra velké území, dochází málo ke kontaktům a hráči jsou demotivovaní. Doporučujeme podle počtu hráčů zvolit velikost území.

Málo vojáků: Pokud jsme do hry nasadili málo vojáků, nebo jsou vojáci málo „drsní“, hra ztrácí napětí a dynamiku. Doporučujeme zvolit počet vojáků podle počtu hráčů.

Pomalé nebo rychlé nalezení Archy: Pokud hráči nemohou dlouho Archu najít a hra by tak nedostávala spád, doporučujeme stáhnout vojáky na potřebnou chvíli z dosahu lodi. Vedoucí hry může také hráčům napovědět prostřednictvím Asana a nebo rozesláním SMS vedoucím týmů. Pokud se hráči dostávají k Arše příliš brzy a ve větším počtu týmů a hra by mohla příliš brzo skončit, doporučujeme do míst Archy koncentrovat na potřebnou dobu vojsko.

Nedodržování pravidel: Hráči někdy nedodržují pravidla a často hledají v pravidlech mezery. Doporučujeme, aby se vedoucí hry pohyboval v terénu a kontroloval dodržování pravidel hry a soubojů. Za případné porušování udílí sankce.


Hledání ztracené archy – zadání pro organizátora

Duchovní propojení

Člověk si daleko více pamatuje z toho, co zažil než z toho, co slyšel. Proto se učíme propojit zážitek s předáváním a pochopením informace. Zážitky ze hry Hledání ztracené Archy lze propojit s předáváním evangelia anebo s pochopením a rozvíjením dovedností týmové práce jako Kristova těla. Prakticky to vypadá tak, že po skončení hry (nebo další den, protože účastníci jsou vyčerpáni) je diskuse o konkrétních zážitcích a s tím spojené vyučování.


Sdílení evangelia: Pokud hru realizujete pro nevěřící přátele, můžete použít jedno z těchto témat: Záhady zprostředkovaně nebo na vlastní kůži, Hledejte a naleznete, Plavba Titanikem nebo Archou. Několik myšlenek k tématu Plavba Titanikem nebo Archou: Promítáme úryvky z filmu Titanic. Lidé tam jsou v pohodě, dělají to, co je baví a blíží se potopení. Připodobnění dnešní doby. Lidé jsou OK, dělají, co je baví, ale blíží se potopení. Bůh dal v době Noeho řešení, které mělo přesné parametry. To řešení byla Archa. Vypadalo to jako největší bláznovství. Ale každý, kdo přistoupil na tyto parametry a plavil se Archou, přežil. Bůh i v dnešní době dává parametry záchrany a těmi je Ježíš. Popluješ Titanikem nebo Boží Archou?


Vyzbrojování v týmových dovednostech: Pokud hru připravujete pro vyzbrojování služebníků můžete použít následující otázky, které vám pomůžou týmy více poznat, utvrdit je v silných stránkách a doporučit jim rozvíjení slabých stránek. Otázky pro diskusi s jednotlivými týmy: Modlili jste se na začátku nebo během hry? Podle čeho jste si rozdělili role? Podle čeho jste vybrali vedoucího? Nesouhlasil někdo s rozdělením rolí a přitom se neozval? Pokud ano, proč jsi o tom nemluvil-a? Jak se vám dařilo plnit úkoly svých rolí? Byl někdo stále vepředu nebo pozadu? Jak jste na to reagovali? Chtěl to někdo zabalit? Jaké byly nejkrizovější situace? Jak jste je zvládali? Měli jste nějaké konflikty nebo napětí mezi sebou? Jak jste je řešili? Co jste se dozvěděli o svých silných a slabých stránkách jako jednotlivci i jako tým? V čem jste poznali, že ve spolupráci potřebujete někoho z ostatních členů?


Kontakty realizátorů

Zde jsou kontakty na autory a také organizátory, kteří hru realizovali a mají s ní zkušenosti.

Občanské sdružení DEN

David a Petr Húšťovi (autoři hry)

Podsedky 950, 755 01 Vsetín

davidhust@seznam.cz, +420 605 562 601

Občanské sdružení NA CESTĚ

Tomáš Hurta a Karel Kubiš (spoluautoři hry)

tomas.hurta@quick.cz, +420 737 263 904

www.centrumarcha.cz

Mládež AC Břeclav

Petr Rattay

rattayovi@centrum.cz, +420 607 735 946

www.rampa.unas.cz

Zážitkovou hru Hledání ztracené Archy zpracovali ve Vsetíně v srpnu 2004 David a Petr Húšťovi.

Súvisiace linky

http://www.davkaonline.sk/hra-archa-interview
Fotoalbum z hry

Video

Get the Flash Player to see this player.

Hodnotenie

1 2 3 4 5