MOJA A BOŽIA ZODPOVEDNOSŤ. KOĽKO JE NA MNE A KOĽKO NA ŇOM?

Marianna Miškeiová | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Námet na diskusiu. Každý z nás, bez výnimky, si rieši otázku viery, dôvery, otázku pokušenia ovládať svoj vlastný život, spoliehať sa sám na seba, túžbu po moci. Máme pokušenie v konkrétnych ohľadoch nedôverovať Bohu ohľadne svojho života. Ako sa s týmito vecami vysporiadať?

Ponúkame vám námet, ako hovoriť o pokušeniach, nebezpečenstvách, s ktorými sa každý z nás stretáva. Vieme, že: „Nie je možné, aby neprišli pokušenia...“ Lukáš 17:1. Tieto pokušenia v našom živote vyvolávajú napätie. Cieľom tohoto námetu na diskusiu je poukázať na to, že napätia tu vždy boli, sú a aj budú.

Takže zámerom nie je žiadne riešenie na „definitívne vyriešenie“, ako pokušenie z nášho života odstrániť. Podstatné je, aby sme o tom vedeli. Ďalšia vec, ktorú je dobré rozpoznať je to, čo môže byť a čo je zdrojom napätia v našom živote.

K dispozícii sú k téme obrázky, ktoré Vám môžu pomôcť načrtnúť väčší okruh vecí, ktorých sa toto pokušenie týka. Preto si ich, podľa toho, ako uznáte za vhodné, môžete na začiatok diskusie spoločne pozrieť a prípadne okomentovať. Ďalej sú k dispozícií vypracované otázky do diskusie. Celá téma môže byť veľmi osobná, pretože napätie vyplývajúce z pokušenia, môže každý z nás vnímať iným spôsobom. A tým že sme jedineční sa s nimi každý z nás inak vysporiadava. Preto môžete povzbudzovať ľudí, nech sú osobní a konkrétni v tom, ako veci vnímajú, a prečo.

Ku téme:

Každý z nás, bez výnimky, si rieši otázku viery, dôvery, otázku pokušenia ovládať svoj vlastný život, spoliehať sa sám na seba, túžbu po moci. Máme pokušenie v konkrétnych ohľadoch nedôverovať Bohu ohľadne svojho života. Ako sa s týmito vecami vysporiadať?

Otázky ku diskusii:

Ako sa ty spoliehaš na Boha?

Čo to prakticky znamená v tvojom živote? Povedz konkrétne príklady.

Čo si myslíš o kresťanoch, ktorí sa na neho nespoliehajú?

Napriek tomu, že sa máme spoliehať na Boha, máme a musíme rozmýšľať. Aká je teda moja zodpovednosť v tom všetkom? (napr. v jednotlivých oblastiach ako: materiálna oblasť, plánovanie budúcnosti, služby v cirkvi, osobné potreby...)

Skús si predstaviť, popísať, ako by vyzeral tvoj život, keby si sa spoliehal namiesto seba, na Boha.

Máš nejaké námety, pomôcky, ktoré ťa inšpirujú a pomáhajú v tom nespoliehať sa na seba?

Priestor pre otázky a odpovede.

Zopár poznámok ku téme zodpovednosti:

Dôležitý je náš postoj k Bohu. Žalm 37,3-6 „Dôveruj Hospodinu a čiň dobre, bývaj v krajine, pravdu ostríhaj! Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho, a On vykoná. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie.“

Varovanie pred spoliehaním sa na svoje vlastné sily. Pr. 3,5 „Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“ Pr. 28,26 „Kto sa spolieha na svoj um, je pochabý.“

Božie slovo nás varuje na spoliehanie sa na čokoľvek ľudské. Jer. 17,5 „Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce odvracia sa od Hospodina.„

Viera je jediný spôsob, ako môže človek získať spasenie. Sk. 16,30 „Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!“ Ján 3,16 „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

Pri viere je podstatné, nie len veriť, ale vieru sa rozhodnúť žiť. Jak. 3,19-20 „Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná?“

Viera a dôvera nie je o jednorázovom rozhodnutí, ale o trvalom vzťahu. Kol. 2,6-7 „Preto ak ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom, i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní...“

Božia a naša jasne určená zodpovednosť 1. Kor. 3,6-7 „Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh je ten, ktorý dáva vzrast.“ Ján 16,8 „Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde, o hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ Mar. 2,7-10 „Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie len Jeden, Boh?... Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi...“ Sk. 16,30 „Páni, čo mám činiť aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Hodnotenie

1 2 3 4 5