Niektoré Role Členov Skupinky Alebo Tímu

Peter Hrubo | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Členovia každej skupiny sú jednotlivci s rôznymi postojmi, vlastnosťami, hodnotami a správaním, ktoré vnášajú do skupiny. Každý hrá nejakú úlohu, rolu v skupine. Nižšie nie sú uvedené niektoré z rôl, ktoré na seba v skupine preberáme.

1. Vodca – usmerňuje dianie v skupinke, vysvetľuje, učí a ochraňuje skupinku

2. Expert intelektuál využíva svoje znalosti a skúsenosti, rozdáva rady, odobruje kvalitu navrhovaných riešení. Častokrát teoretizuje, prezentuje základné koncepty. Používa frázu: „Je známe, že...“. Niekedy sa ostatní pri ňom cítia, akoby boli menejcenní. Môžu byť veľmi užitoční v porozumení princípov, tiež môžu byť dobrým stimulom pre premýšľanie. Niekedy môže byť príliš teoretický, mimo reálny život. Povzbuď ho, aby uvažoval v rovine každodennej praktickej použiteľnosti možno otázkou: „Ako to funguje v tvojom vlastnom živote.“. Povzbuď tých, čo sa cítia menej múdri tým, že oceníš ich príspevky k dianiu v skupinke. Najlepšie, keby toto robili aj experti.

3. Iniciátor režisér – aktívne štruktúruje skupinovú prácu, preberá na seba zodpovednosť za dianie v skupine, zasahuje do procesu. Navrhuje nové riešenia. Riziko je pri ňom to, že ostatní členovia sa neučia preberať zodpovednosti a že môžu nelegitímne úplne prebrať vedenie skupiny.

4. Pomocník alebo facilitátor - vytvára prostredie prijatia, dôvery a spolupráce. Povzbudzuje, ujasňuje veci. Necháva zodpovednosť za skupinové dianie a riešenie problémov na členoch skupiny, upozorňuje na nebezpečenstvá. Niekedy môže byť nerozhodný. Modli sa, aby si mal aspoň jedného takéhoto človeka. Ak si vedúci, toto do veľkej miery musí byť tvoja rola.

5. Pozorovateľ – zostáva mimo diania v skupine, vyhýba sa interakcií, komentuje iba nevyhnutné. Môže byť veľmi neosobný. Spýtaj sa mimo skupinky na jeho názor na priebeh... Ak sa nudí, diskutujte spolu o možnostiach, ako to zmeniť. Hanbliví ľudia by mali cítiť, že sú prijatí a potrební. Nenúť ich zmeniť svoj temperament.

6. Moderátor – Rozbieha aktivity, prináša techniky, komentuje významné skupinové udalosti, vývin necháva na skupine.

7. Hviezda – najobľúbenejšia osoba v skupine.

8. Čierna ovca - najneobľúbenejšia osoba v skupine.

9. Mierotvorca - minimalizuje napätie, zmieruje ľudí a zmierňuje nedorozumenia. Má postoj: „Buďme všetci priateľmi“. Občas má tendenciu zamiesť dokonca aj veľký konflikt pod koberec. Konflikt však potrebuje, aby bol riešený v múdrosti, pokojnou konfrontáciou bez zahmlievania.

10. Upchávač – je prekážkou v napredovaní skupiny. Zdržuje, alebo odvracia pozornosť od úloh, odchádza od témy. Reaguje negatívne na všetky návrhy. Zaoberá sa vecami, skúsenosťami..., ktoré nesúvisia s problémom. Ako vedúci si zodpovedný, aby skupina napredovala a naplnila určené ciele. Buď aktívny v počúvaní tejto osoby, aby si pomohol porozumieť tejto osobe, ako sa môže zapojiť, podporiť skupinku. Buď vedome aktívny smerom k tejto osobe, než by si sa mal stavať proti nej. Nezaujmi obranný postoj.

11. Moralista – Má samospravodlivý prístup, dokazuje, že má pravdu a ostatní sa mýlia. Často je to iba maskou problému sebaprijatia.

12. Zabávač - Šaškuje, vtipkuje, používa mimiku aj vtedy, keď to nie je vhodné. Narušuje prácu v skupine. Môže byť prekážkou (v prípade ak to preháňa), i pomocou (ak svoju osobnosť používa vo vhodný čas) na uvoľnenie napätia. Možno to robí, aby upútal na seba pozornosť. Pokús sa odviesť jeho pozornosť od seba samého a zamerať sa na dianie. Povzbuď ho, keď sa diskutuje, aby bol vážny.

13. Hundroš – Neustále žiada skupinu, alebo vedúceho o pomoc, ktorú vzápätí odmieta. Typický komentár je: „Áno, ale...“. Často je táto osoba pasívna, nepriamo manipuluje ostatných. Konfrontuj ho, ale tiež poskytni správnu podporu.

14. Bojovník – Je agresívny. Usiluje o svoj status tým, že obviňuje druhých. Zotiera ostatných, ukazuje nepriateľstvo voči skupine alebo jednotlivcom. Ak zranil niekoho, musí byť konfrontovaný. Upozorni takéhoto člena spôsobom, ktorý nezničí alebo ešte viac nevyostrí vzťahy v skupinke.

15. Dominátor – Má rád dlhé monológy. Prerušuje ostatných. Pokúša sa presadiť sa. Je neústupčivý, alebo dogmatický. Toto ukazuje na hlbšie problémy ako neprijatie, hlboká neistota... Úloha vedúceho je dať všetkým príležitosť sa zapojiť.

Nezabudni, že všetci sme potenciálni tvorcovia problémov. Prosím, neškatuľkuj ľudí do rolí, pretože role sú dynamickou záležitosťou, nielenže ich s prostredím, časom..., meníme, ale tiež môžeme mať viac rolí naraz.

AKTIVITA: Diskusia - Akú rolu najčastejšie na seba berieš? Prečo? Čo sú kladné a čo záporné stránky tejto roly? Skupina nech potvrdí, či je to tak, alebo nie. Otvorene, šetrne sa rozprávajte o roliach, ktoré zohrávate vo vašej skupinke.

Hodnotenie

1 2 3 4 5