REAKCIA NA SEXUÁLNE ZLYHANIE NAŠEJ MLÁDEŽE

Danny Jones | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

V tomto veku, keď boli sexuálne hranice všetko možné, len nie obmedzené, a v cirkvi častokrát prestávame rozumieť božej milosti, čo je sprevádzané prísnym volaním k disciplíne, my, ako vedúci mládeže, musíme hrať dôležitú úlohu v živote mladých ľudí. Ako máme reagovať na zistenie, že naši mládežníci sú zapletení do sexuálneho hriechu?

Nedávno som sa s jedným mladým mužom rozprával o morálnej čistote a internete. Rozhovor s ním ma zaujímal a zároveň rozčuľoval. Tento mladý muž mi cez slzy vyjadril túžbu po čistote v myšlienkach, ale tým istým dychom povedal, že sa iba občas stáva, že nemôže odolať nutkaniu „vkliknúť“ sa do virtuálneho sveta pornografie a sexu. Pre neho, rovnako ako pre mnohých v tomto svete, to už nie je otázka dokonalej čistoty ale minimálneho zlyhania. A preto ma tento rozhovor zaujímal a rozčuľoval zároveň.

Veľmi ma zaujíma, čo to znamená pre čistotu Nevesty v nastávajúcich rokoch a som nahnevaný, že žijeme vo svete, kde je hriech taký prijímaný a vítaný. Pokušenie hrešiť v akejkoľvek oblasti života sa stalo samozrejmosťou odkedy had stretol Evu v Záhrade. Náklonnosť hrešiť je prirodzená v každom z nás, či už sa pokušeniu vystavujeme alebo nie. Avšak, v tomto svete je sila pokušenia taká ako ešte nikdy predtým. Nuž, ako budeme reagovať na hriech, zvlášť na sexuálny hriech, keď ho spáchajú tí, ktorých vedieme?

Ako reaguje Boh?

Myslím si, že našou prvou otázkou musí byť: „Ako Boh reaguje na naše zlyhanie?“ Rimanom 5:8 hovorí, že ešte keď sme boli hriešnici, Kristus za nás zomrel. Okamžitá reakcia Boha nebolo odsúdenie ale vykúpenie. Niet pochýb o tom, že v momente hriechu je najväčšia potreba odpustenie, napravenie a uzdravenie. To je zachytené v jednom slove, a tým slovom je milosť. Milosť je jediným riešením na hriech. Nikdy žiadne iné neexistovalo. A tá nádherná vec na milosti je to, že je vždy väčšia ako hriech, dokonca aj ako sexuálny hriech.

Ako milosť reaguje na hriech? Určite ho neignoruje ani neprehliada. Milosť to nedokáže urobiť, pretože spravodlivosť je rovnako dôležitá ako milosť. Sú rovnako dôležité a nemôžeme vynechať ani jednu. Tak, kde sa potom spravodlivosť a milosť stretávajú? Verím tomu, že existuje iba jediné miesto, kde sa dokážu stretnúť a súčasne spolu existovať, a to sa odohráva v kontexte pokánia. Našou úlohou v životoch mladých ľudí, ktorí bojujú s hriechom, obzvlášť so sexuálnym hriechom, je pomôcť im prísť k pokániu. Pokánie je zmena pohľadu, ktorá vedie k zmene činov. Znamená to vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Je to učenie sa nenávidieť zlo hriechu, ako to robí aj Boh, pretože zlo kradne a ničí.

Učiť nenávisť a pokánie

Ako môžeš pomôcť mladému človeku nenávidieť zlo jeho hriechu? Najskôr musíš zdôrazniť vážnosť hriechu. V dnešnom svete hriech, či už ide o podvádzanie alebo predmanželský sex, spadá do kategórie: „Tak sa to jednoducho robí.“ Musíme hriech postaviť do protikladu so spaľujúcou čistotou, aby tak jednoznačný kontrast otriasol srdcom mládežníka. To by sme nemali robiť s postojom pomsty alebo odsúdenia ale skôr v zlomenosti srdca a cez slzy.

Taktiež to musíme robiť vo svetle Kristovho kríža. Jeden hriech bol dostatočný na to, aby poslal nevinného Ježiša na utrpenie na kríži. Tak veľmi často oddeľujeme hriech od Ježiša. Utekáme od neho, keď zhrešíme. Ježiš a hriech sa zdajú byť diametrálne odlišní, a je to skutočne tak. Ale na druhej strane, Ježiš sa stal hriechom za nás. Ježiš zobral hriech do seba. A to sa týka každého hriechu, ktorý bol alebo bude spáchaný, vrátane sexuálneho hriechu. Musíme vidieť hriech ako volanie na Krista, aby sme k nemu bežali, aby sme ho v tom momente objali. A s týmto hriechom, ktorý je v našich rukách ešte čerstvý, sa pozri priamo do jeho očí a daj mu ho.

Hriech nás musí dotlačiť do intimity, nie do zadĺženosti voči Kristovi. Mnohí sa s hriechom vysporiadavajú z diaľky od Boha a dúfajú, že ak sa ja dokážem ospravedlniť, intimita môže byť znovu obnovená. V mnohých prípadoch táto intimita nikdy nepríde. Iba v jeho prítomnosti nachádzame uzdravenie, očistenie a nádej.

Musíme našim mládežníkom pomôcť, aby Kristovu prítomnosť vnímali ako realitu, v momente spáchania aj vyznania hriechu. Môže sa to stať tak, že pri vyznaní hriechu, ktoré v sebe zahŕňa „vizuálne prehranie si“ udalosti hriechu v mysli osoby, a pritom sa pýta otázku: „Kde bol Ježiš, keď sa to dialo?“ „Čo robil a hovoril, keď som tento hriech páchal?“ V jeho prítomnosti máme iba jednu alternatívu, a to je súhlasiť s Petrom: „Odstúp odo mňa, lebo som zlý človek.“ Moment, kedy začnem kráčať po ceste slobody a začnem rozumieť bohatstvu Božej milosti je vtedy, keď si uvedomím skutočnosť, že som zlý človek.

Posledná vec, ktorú takýto človek potrebuje počuť, je: „Každý robí chyby, to bude v poriadku.“ Bez pokánia a uvedomenia si zloby svojho srdca to nebude v poriadku. Taktiež im pomáhame chápať vážnosť hriechu, keď im vysvetlíme zničujúce následky sexuálneho hriechu. Príslovia 5 a 7 tieto zničujúce následky ukazujú. 1. Korintským 6:18 hovorí, že sexuálny hriech je ako samovražda, pretože hrešíme proti svojmu vlastnému telu. Mladí ľudia, ktorí žijú v humanistickej spoločnosti, ktorá kladie psiu a ľudskú sexualitu na rovnakú úroveň, pre toto nemá žiadne pochopenie.

Vyznanie

Ďalší krok, ktorý prináša uzdravenie, je podľa Jakuba 5:16 vyznanie svojich hriechov jeden druhému a modlitba jeden za druhého, aby sme mohli byť uzdravení. Pokiaľ hriech zostane utajený, nevyzerá až tak zle. Ale v momente, kedy ho zazrieš odhalený pred všetkými, naberá na seba iný význam. To neznamená, že hriech musí byť zjavený všetkým. Peter Hiett vo svojej knihe Hodiny tanca pre zombie (Dance Lessons for Zombies) hovorí o Ježišovom varovaní, aby sme nehádzali svoje perly sviniam. V kontexte pasáže z Matúša 7:6 Ježiš hovorí o tom, aby sme súdili svoj hriech pred tým, ako budeme súdiť hriech iných ľudí. Cieľom tohto textu je odstránenie smietky z oka iného. Heitt pokračuje a hovorí, že možno tie perly boli tou smietkou. Aká nádherná myšlienka! Všetky perly kedysi boli špinavé smietky, ale keď ich prikryje ustrica, nakoniec to, čo bolo špinavé, sa stane krásnym.

A čo to má spoločné s pokáním? Významnou súčasťou je vyznanie. Vo vyznaní je očistenie. Ale komu sa človek vyznáva? Nuž, ak má Hiett pravdu, vieme, že sa nevyznávame psom alebo sviniam alebo tým, ktorí perly hodia pod svoje nohy. Existujú ľudia, ktorí si nedokážu vážiť svätosť vyznania. Sú tu takí, ktorí by ho použili na svoj vlastný zisk a moc alebo kontrolu nad ostatnými. Musíme ostatných viesť k vyznaniu hriechu pred ľuďmi, ktorí zažili milosť a vážia si tejto perly. Verejné pokorenie sa hriešnika nespôsobí dosiahnutie Božej spravodlivosti.

Avšak, ak bol hriech vo svojej podstate verejnou záležitosťou, malo by byť také aj vyznanie. Pravidlom by tu malo byť, že rozsah vyznania by mal byť rovnaký ako rozsah hriechu. Verím, že v prípade morálneho hriechu, ktoré vyvrcholí tehotenstvom, by malo byť vyznanie považované za verejné, pretože následky nakoniec verejné budú. Ak je pokus o utajenie takýchto záležitostí, výsledok je často iba škandál a poníženie. Takže, hriešnika voláme k pokániu tak, že mu ukážeme vážnosť hriechu, ale ku vyznaniu ho vedieme spôsobmi, ktoré budú plné milosti a pravdy.

Dva je horšie ako jeden

Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je pomôcť našim mládežníkom pochopiť, že dva hriechy sú horšie ako jeden. Je to logické, ale naša teológia nás často mätie. Neverili by ste, koľkokrát som sa mladých ľudí spýtal: „Čo je horšie – jeden hriech alebo dva?“ A odpoveď znie: „Je to jedno, pretože hriech je hriech.“ I keď je pravda, že hriech je hriech, realita je, že každý jednotlivý hriech, napriek tomu, že sú rovnako zakryté milosťou Kristovej krvi, v sebe a skrze seba, má zničujúcu moc. Nielenže hriech kradne a ničí ďalšiu časť nevinnosti v srdci, ale svoje korene zapúšťa hlbšie do tkaniva tohto človeka, čo spôsobuje, že nabudúce bude omnoho jednoduchšie opäť sa vrátiť k tomu istému hriechu. A za celý ten čas si vytvára väzbu, z ktorej je potom viac a viac zložité úplne sa oslobodiť.

Nie prvýkrát?

Čo to znamená pre osobu, ktorá pomáha mládežníkovi, ktorý je zapletený do sexuálneho hriechu? Môžeš si byť istý, že ak tento mládežník prišiel za tebou, aby vyznal svoj hriech, tak to nebolo prvýkrát, čo tento hriech urobil. Stále v tom hriechu pokračoval, až to viedlo do tohto momentu. Mládežník bol pravdepodobne už tak unavený z neustáleho opakovania konkrétneho hriechu, že konečne hľadal pomoc. Tak sa ho spýtaj! Je to po prvýkrát, čo si to urobil? Ak je odpoveďou áno, tak potom spolu chváľte Boha a urobte opatrenia, aby sa hriech už nikdy neopakoval. Ak je odpoveďou nie, tak sa spýtaj na podrobnosti. Ak sa jedná o skutočné pokánie, tak potom ti ich bude mládežník ochotný povedať. Podľa toho spoznáš hĺbku problému. Potom to znamená, že s ním budeš musieť kráčať po ceste procesu uzdravenia.

Proces uzdravenia

Keď si niekto zlomí nohu, uvedomenie si tohto faktu je iba začiatok. Je potrebná pomoc a rehabilitácia. Tu hrá kľúčovú úlohu komunita. V našich službách musíme vytvoriť bezpečné prostredie, kde budú chorí a zranení môcť prichádzať s istotou, a kde budú môcť nájsť pomoc. Židom 3:13 hovorí, že to všetci potrebujeme každý deň, ale obzvlášť ten, kto bojuje so špecifickým hriechom. To, že niekto potrebuje povzbudenie každý deň, by nás nemalo odradiť. Mali by sme takéhoto mládežníka konfrontovať, aby si uvedomil, že je to vážny problém. Konfrontácia spojená s milosťou je jedným z najkrajších prežitkov lásky, aký môže zakúsiť každý. A preto, nech sa to deje často.

Opatrenia

Vo väčšine zlyhaní v sexuálnej oblasti sa musia urobiť závažné bezpečnostné opatrenia. Ak má niekto problém s pornografiou na internete, existuje jasné riešenie. Už viac žiaden internet. Aspoň na nejaký čas! To by mala byť výstraha pre všetkých mužov. Tvoje zlyhanie v oblasti internetu ťa môže stáť niečo nesmierne dôležité. Alkoholik nikdy nemôže piť pivo ani chodiť do barov. Musí si stanoviť hranice.

V akejkoľvek oblasti, kde sa zakorenil hriech, musíme vystavať radikálne hranice. Nie je to zákoníctvo, je to múdrosť. Musím sa sám seba spýtať: „Čo je v tejto situácii nevyhnutné urobiť, aby som v nej mohol byť slobodný?“ Ak bojuje manželský pár s tým, že vzájomne okrádajú svoje telá (1. Tesalonickým 4:3-7), musia sa vyhýbať miestam, kde sa to môže stať. Ak sa s niekým zaplietli sexuálne, verím, že na vyliečenie je vo vzťahu nevyhnutná úplná odluka na určitý čas. Keď sa už raz dvere otvorili, bude veľmi ťažké opäť nevstúpiť do miestnosti.

Vykázateľnosť

S týmito hranicami ide ruka v ruke aj potreba vykázateľnosti. To sa môže realizovať vo forme stretnutia vo dvojiciach alebo v skupinkách. Ale vyznanie by sa malo diať spolu s požiadavkou po vykázateľnosti. A keď niekto ponúkne túto perlu vyznania, reakcia toho, kto bol poslucháčom vyznania, musí byť, že urobí záväzok pomôcť, kedykoľvek to táto osoba bude potrebovať, pokiaľ to bude potrebné.

Obnova

Nakoniec musí mládežník urobiť závažný záväzok o obnovení mysle. Všetok hriech je výsledkom toho, že veríme lžiam. Čím dlhšie sme tieto klamstvá počúvali, tým ťažšie ich bude možné vymazať. Preto Rímskym 12:1 hovorí o obnovení si mysle skrze Slovo Božie. Dávid počas celého Žalmu 119 hovorí o tom, ako Slovo ovplyvňuje jeho činy.

Keď ma Boh povolal do procesu nahradenia lží a obnovenia mysle, mal som 19 rokov. Bolo to povolanie na zmenu životného štýlu. Znamenalo to vstávať každý deň o piatej ráno, aby som mohol Bibliu študovať hodinu predtým, ako som išiel do školy. Bol som veľmi nedisciplinovaný, takže to pre mňa znamenalo, akoby ma niekto požiadal o to, aby som kráčal po vode. Ale bola tu skupina chalanov, ktorí do toho išli so mnou a kontrolovali ma, či to skutočne robím. Boh začal proces obnovenia, ktorý pokračuje až dodnes.

Mladých ľudí musíme povolávať do radikálneho záväzku študovať Božie Slovo. Nájdi konkrétne pasáže v Písme, ktoré sa zaoberajú otázkou hriechu a daj im domácu úlohu na štúdium, na ktoré bude nadväzovať očakávanie výsledkov. Zmienil som sa o tom, že Príslovia 5 a 7 sú veľmi dobré pasáže, ktoré riešia sexuálny hriech. Uisti sa, že mládežník si na papier napíše veci, ktoré mu Duch Svätý z Písma ukáže. Občas ho popros o to, aby sa o tieto veci podelil s komunitou, v ktorej žije a má s ňou vykázateľný vzťah. Už len toto samotné ho privedie na miesto úplného uzdravenia v oblasti hriechu a zlyhania.

Rodičia

V tomto veku, keď boli sexuálne hranice všetko možné, len nie obmedzené, a v cirkev tak málo chápe milosť - čo je sprevádzané prísnym volaním k disciplíne, my, ako vedúci mládeže, musíme hrať dôležitú úlohu v živote mladých ľudí. Ale toto je v skutočnosti úlohou rodiča. Väčšina mládežníkov však nemá rodičov, ktorí to v ich životoch budú robiť.

Preto sa do tejto úlohy musíme postaviť my, s nepodmienečnou láskou rodiča, ktorý má v srdci len ten najlepší úmysel v prospech dieťaťa a túži ho posunúť ďalej. Toto je obzvlášť pravda o sexuálnom zlyhaní, kde sa väčšina mladých cíti zmätená a osamotená. Ak to tak nebudeme robiť, hriech im ukradne ich budúcnosť.

Hodnotenie

1 2 3 4 5