SÚDNE POJEDNÁVANIE

Peter Hrubo | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Chcete si na mládeži usporiadať súdny proces? Ak áno, iba otvorte súbor a skúste túto aktivitu.

Proces ohľadne: Ježiš ako ho predstavuje Nová Zmluva a jeho hodnovernosť

Základné info o hre. Otázky by sa mali dotýkať týchto okruhov:

  Záznamy o Ježišovi

Je Ježišov životopis zaznamenaný v evanjeliách dôveryhodný?

Nájdi a vysvetli rozpory v evanjeliách!

Nakoľko spoľahlivé sú Ježišove životopisy keďže sa šírili ústnym podaním?

Existujú vôbec iné mimo evanjeliové zdroje o Ježišovom živote?

Čo hovorí archeológia o Ježišovi, popiera a či vyvracia?

  Ježišova osoba

Spĺňal Ježiš skutočne atribúty (vlastnosti) Boha (na základe evanjelií)?

Bol Mesiášom podľa SZ podmienok?

  Ježišove vzkriesenie

Bola Ježišova smrť skutočná, alebo iba fingovaná?

Videl skutočne niekto Ježiša i po smrti?

Aké iné fakty hovoria o Ježišovom vzkriesení?

D) Iné

Pokyny k hre. V procese budú mať obidve skupiny približne 30 minút na prípravu argumentov svojej strany. Úlohy jednotlivých strán sú nasledovné:

Úloha pre skupinu veriacich:

1) Napíš krátku charakteristiku osobnosti Ježiša Krista. Kým Kristus v skutočnosti podľa teba bol.

  Bráň sa dôkazom, ktoré spochybňujú dôveryhodnosť biblických odkazov, týkajúcich sa Ježišovho života. Vyvráť domnelé rozpory, ktoré sa nachádzajú v novozákonných evanjeliách. Uveď argumenty potvrdzujúce Kristovo vzkriesenie. Popíš dôvod rozšírenia kresťanstva. Uveď jedinečný dôkaz toho, prečo si myslíš, že Ježiš bol tým, a žil tak ako sa o tom píše v NZ.

Úloha pre skupinu skeptikov:

  Napíš krátku charakteristiku osobnosti Ježiša Krista. Kým Kristus v skutočnosti bol. Uveď dôkazy, ktoré spochybňujú dôveryhodnosť biblických odkazov, týkajúcich sa Ježišovho života. Uveď rozpory, ktoré sa nachádzajú v novozákonných evanjeliách. Uveď argumenty spochybňujúce Kristovo vzkriesenie. Popíš dôvod rozšírenia kresťanstva.

6) Váš tajný, posledný úder kresťanom.

Príprava materiálov. Doporučujeme vedúcemu mládeže, resp. sudcovi „hlavného pojednávania“, aby na mládež so sebou priniesol nasledovnú literatúru, z ktorej by mohli mládežníci čerpať. Získaš ju z knižnice, ktorá sa nachádza v tvojom meste, alebo u tvojho farára, či kazateľa... Ak literatúru nebudeš môcť zohnať, musíš usúdiť sám, či vaši mládežníci sú natoľko vyspelí, že poznajú kvalitné argumenty na to, aby mohli túto hru na patričnej úrovni hrať. Hľadanie literatúry im môžeš dať tiež ako úlohu, v prípade, že ich rozdelíš povedzme už jeden týždeň pred uskutočnením súdu s tým, že materiály si majú priniesť so sebou. Ako vedúci hry si budeš potrebovať naštudovať niečo aj ty, načerpať určité argumenty, aby sa náhodou nestalo, že skeptici preargumentujú veriacich. Použi nasledovný doporučený materiál:

Najmä pre veriacich:

Kauza Kristus - Strobel, Viac než tesár-McDowell, Myslenie západnej civilizácie, Know why you believe – Little, iné podľa tvojej nápaditosti

Najmä pre skeptikov:

Čo hovorili evanjeliá - Kosidowskij, Abeceda ateistu, Vzkříšení, Biblia očami vedy, Podstata kresťanstva – Feuerbach, iné podľa tvojej nápaditosti

Realizácia hry. Po vypršaní času na prípravu, vedúci môže zahájiť proces. Prines si so sebou kladivko, alebo tĺčik na mäso, prípadne si požičaj vhodné oblečenie (žeby luterák od farára? ). Potrebuješ mať svoju vážnosť, veď si sudca. Upozorni obidve strany, aby sa chovali slušne a nerušili pojednávanie. Hovoriť budú iba po udelení slova. V opačnom prípade bude proces ukončený v prospech druhej strany. Obidve strany by mali mať dostatok času na predstavenie svojich dôkazov a argumentov.

Ako by to malo skončiť? Nuž to sa uvidí. Moja skúsenosť bola taká, že sme sa snažili doviesť diskusiu do bodu, keď rozhodnutie sa na ktorú stranu sa mládežník pridá, pre čo sa rozhodne závisí na rozhodnutí, čomu sa rozhodne veriť. Neexistujú 100% presvedčujúce argumenty ani pre jednu stranu. Avšak to, čomu človek verí mimoriadne ovplyvní kvalitu jeho života, jeho ďalšie rozhodnutia, jeho postoje i vnútorné nastavenie voči životu.

Prajem vám veľa požehnania a užitočnej zábavy. A keď to vyskúšate, napíšte nám ako to dopadlo na davka@siet.sk

ZOPÁR MOŽNO PRE TEBA UŹITOČNÝCH POZNÁMOK K TÉME:

(Pozor ide iba poznámky, ktoré nie sú nijak hlboko rozvíjané, ich úlohou je iba ukázať smer premýšľania. V prípade, že ti nebudú k pomoci, nič si z toho nerob.)

–––––

  Dôveryhodnosť záznamov o Ježišovi

Nakoľko spoľahlivé sú Ježišove životopisy, resp. záznamy o ňom, keďže sa šírili ústnym podaním a nevlastníme originál?

- Literárna kritika sa zaoberá skúmaním textov.

- Vznik synoptických evanjelií je zo spoločného zdroja tzv. Qelle – prameň Ježišovych výrokov.

- Napísanie, vznik evanjelií. Napr. Ev. podľa Marka bolo v r.70, preto je mytológia nemysliteľná. Na vznik mýtu treba príliš veľké časové obdobie.

- Presvedčenie o dôveryhodnosti voči dielam rímskeho historika Tacita, jeho dielo zvané „Anály Rímskej ríše“, z roku 116, existuje jediný opis a predsa nik nepochybuje o jeho dôveryhodnoti. Prečo je ale pochybnosť pri Písme?

- Historik Jozef Flavius a jeho grécke rukopisy „Vojna židovská“, kópie z 1O až 12 storočia. Gréckych rukopisov, ktoré sú katalogizované je 5000ks.

- Najrozšírenejšie dielo Homérová Iliada, čo je Biblia starých Grékov, jej manuskriptov je necelých 600ks.

- Písmo nevynecháva „nepohodlné“ príhody pisateľov.

- Založenie prvej cirkvi v Jeruzaleme.

Nájdi si uvedené miesta a vysvetli tzv. rozpory v evanjeliách!

Marek a Lukáš a Geraza a Matúš v Gadar str.47,

Lukáš, že Ježiš pri stretnutím s Bartimeom vstupoval do Jericha a Marek, že vychádzal z Jericha. Viď archeologický dôkaz *.

Existujú vôbec iné mimo evanjeliové zdroje o Ježišovom živote? Existujú, napr.:

- Židovský historik Jozef Flávius píše o Ježišovi,

Rímsky historik Tacitus r.115 píše, že Nero si urobil z kresťanov obetných baránkov,

Anonymné židovské spisy nazývajú Ježiša „čarodejníkom“

Chester Beatyho papyrus obsahuje časti evanjelií,

Riman Plínius, miestodržiteľ Bitínie a jeho korešpondencia s cisárom Trajánom,

Historik Thalus, r.52 písal dejiny východného stredomoria od Trójskej vojny, dielo sa stratilo, ale Julius Africanus z neho citoval v r.221, poznámku o zotmení. Budhov životopis vznikol až na konci 1.storočia, hoci žil v 6 storočí pred Kristom.

Listy cirkevných otcov Klement rímsky, Ignácov, Polykarpov, Barnabášov...

Čo hovorí archeológia o Ježišovi, popiera a či vyvracia?

Vyslovené duchovné pravdy sa nedajú archeologicky potvrdiť, ani vyvrátiť. Otázkou môže byť: Bol Lukáš spoľahlivým historikom? Ak nie, tak ani jeho záznamom sa nedá dôverovať. Lyzaniáš tetrarcha v Abiléne, v r. 27. Zistilo sa, že v tom čase tu boli neobvykle dvaja vládni splnomocnenci. Lukáš v 17 kapitole písal o polytarchoch /predstavený mesta/, ale taký výraz sa v rímskych spisoch nevyskytoval, až na kamennom poltári uloženom teraz v Britskom národnom múzeu. * Jericho bolo mesto rozložené na 4 rôznych miestach vzdialených takmer 0,5km od seba. Sčítanie ľudu str.100, stĺporadie pri rybníku Siloe, existencia Nazaretu, inkognito vraždenie v Betleheme str. 104, zvitky od Mŕtveho mora.

  Ježišova osoba

Spĺňal Ježiš skutočne atribúty (vlastnosti) Boha (na základe evanjelií)?

Kráčanie po vode a výrok: „Ja som nebojte sa!“, „Syn človeka“, Dn.13, Odpúšťanie hriechov. Jn.1... „Ja a Otec jedno sme“ 137. Str.30 Boh je len jeden. Str.135 Abba,

  Ježišove vzkriesenie

Bola Ježišova smrť skutočná, alebo iba fingovaná?

Pozri si knihu Kauza Kristus, alebo Viac ako tesár.

Videl skutočne niekto Ježiša i po smrti?

1.Kor.15 svedkovia zmŕtvychvstania,

Zjavenia sú: legendy, halucinácie,

Ježiš bol buď: dobrý a výnimočný človek, alebo klamár, blázon – mentálne chorý človek, alebo Kristus. Človek si musí niečo vybrať.

Aké iné fakty hovoria o Ježišovom vzkriesení?

Nepriame dôkazy: Učeníci za svoju vieru zomierali, mnohí čo pochybovali sa obrátili, vznik cirkvi, došlo k premene sociálnych štruktúr – obetný systém, dodržovania zákonov, sabat, nová forma monoteizmu, kresťania zo všetkých spoločenských vrstiev, národov generácii.

Hru pripravili Peter Hrubo a Silvia Valeková, Spracoval PH

Hodnotenie

1 2 3 4 5