VEDENÍ VAŠEHO SLUŽEBNÍHO TÝMU a VEDOUCÍCH MALÝCH SKUPINEK

Todd Moore | Komentáre (0)  |  Pridaj k obľúbeným

Zdraví a růst vaší malé skupinky bude do velké míry určeno kvalitou péče a tréninku, jenž obdrží vedoucí malých skupin. To znamená, že prvotní odpovědností vedoucího musí vždy být trvalá a opravdová starost o jeho tým.

Zdraví a růst vaší malé skupinky bude do velké míry určeno kvalitou péče a tréninku, jenž obdrží vedoucí malých skupin. To znamená, že prvotní odpovědností vedoucího musí vždy být trvalá a opravdová starost o jeho tým. Kvalita péče o služební tým/vedoucí malých skupinek určí kvalitu péče, kterou budou oni schopni poskytnout druhým!

Kdo by měl být součástí služebního týmu?

Ti, kteří jsou: k dispozici, věrní, učenliví, vnímaví.

Ti, kteří milují a mají vroucí vztah s: Bohem, lidmi, k Bibli a církvi.

Ti, kteří jsou schopni poskytovat nebo pomoci poskytnout celostní péči pro jednotlivce nebo malou skupinu mladých věřících.

To znamená, že služební tým je převážně složen z vedoucích malých skupinek a jejich učnů-pomocníků.

Prodiskutujte,co znamená pojem „celostní“ péče.


Jaká je prvotní funkce služebního týmu?


Prvotní rolí každého služebního týmu vedoucích malých skupinek je poskytnutí celostní péče pro všechny jednotlivce, kteří jsou součástí sboru nebo služby. Tato péče je poskytována v malých skupinách, které se zavázaly k životu podle principů, které vidíme v životě Ježíše, jeho učedníků a první církve, jak čteme v evangeliích a knize Skutků.

Tyto principy tvoří učení, společenství, uctívání, modlitbu, službu a evangelizace.

Kromě toho, jak rostou členové v malé skupině, vedoucí malých skupinek porostou díky jejich péči o malou skupinu a investování do životů věřících a nevěřících kamarádů. To umožní služebnímu týmu fungovat jako nástroj pro trvalou multiplikaci a rozvoj vedoucích. Život vedoucích bude reprodukován v životech jejich učňů-pomocníků a životech členů celé malé skupiny.

Prodiskutujte.


Jak Ježíš vybavil svůj služební tým?

Modlitba

Vyučování

Vytváření vzoru (Sleduj mě. Budeme to dělat společně. Já sleduju tebe.)

Výcvik (Teď to dělej ty sám. Teď vybav někoho dalšího.)

Evaluace (vyhodnocení výsledků)

Ježíš neustále používal těchto principů v životech svých učedníků.

Co Ježíš učil, modeloval, praktikoval a vyhodnocoval se svými učedníky? Jak co dělat? Jaký být?

Prodiskutujte.

Na co by měl vedoucí pamatovat, když se začne starat a vybavovat vedoucí malých skupinek pro službu?

Bill Clem – Přetvořte vizi/strategii pro svůj služební tým každých 30 dní. Připomeňte svému týmu, že není větší služba než investovat a reprodukovat svůj život v životech členů malé skupiny. Toto je Ježíšův princip!

Vedoucí této služby musí týmu všťepovat toto přesvědčení, musí jim tuto znalost předat a vycvičit je a musí vytvořit zdravou organizační strukturu, která mu umožňuje dobře se postarat o jeho tým. Lidé ze služebního týmu pak budou schopni poskytnout kvalitní péči malým skupinkám. Prodiskutujte pojmy.

Nejvyšší prioritou každého vedoucího musí vždy být rozvoj charakteru a cítění členů jeho týmu vedoucích malých skupin. Bůh hledá ty, kteří jsou skromní, čistí, zbožní, naplněni milosrdenstvím, milující, úslužní, zaměření na Krista a vedeni duchem k tomu, aby byli pastýři Jeho lidí. Vedoucí musí naplńovat tyto principy ve svém životě a také v životech členů jeho týmu.

Je důležité, aby si vedoucí pamatoval, že nejenom vede tým/rodinu, ale také že musí být o každou osobu v „rodině“ postaráno na osobní a individuální úrovni. Proto péče musí být dána celému týmu, ale velká část by měla být dána jednotlivým členům.

Prodiskutujte.


Začít správně už od začátku!

Vedoucí musí položit základ některých priorit a hodnot na samém počátku, jinak s největší pravděpodobností nebude skupina nikdy zdravá. Pokud vedoucí nemá dostatek času na učení, modelování a školení zdravých principů a hodnot učednictví pro vedoucí malých skupin, pozdější náprava může být velmi obtížná.

Jakmile se vedoucí modlil a vybral lidi, kteří budou součástí jeho služebního týmu, je důležité, aby věděl, jak jsou na tom lidé v jeho týmu a kam chce, aby došli za 6 měsíců nebo za jeden rok. (Použijte článok: Kde sú členovia malej skupiny a kde by mohli byť?)

Je důležité, aby vedoucí pomohl každému členovi vytvořit Plán osobního růstu a stanovil s ním cíle, které by měl dosáhnout během dalšího roku. (Použijte článok: Osobný rast a plán učeníctva vo fáze VYSTROJOVANIE, v tomto vydaní Dávky)

Jedním ze základních způsobů, jak se vedoucí může starat o svůj tým, je pomoci jim zůstat zodpovědní vůči svým stanoveným cílům a povzbuzováním, aby je naplňovali.

V této chvíli pomůže vedoucí každému vedoucímu skupiny promyslet plán, jak mohou stejným způsobem vyhodnotit a určit cíle pro své malé skupinky. Poté, co tak učiní, budou připraveni plánovat, jak by měla jejich malá skupinka a jak se o ni mohou nejlépe starat.

(Použijte článok: Mesačný plán malých skupiniek.)

Zvláště v počátečních fázích práce týmu by měl vedoucí pamatovat na: dobře naslouchat týmu, dobře s nimi komunikovat, být flexibilní, milovat je, povzbuzovat je, sloužit jim, modlit se za ně a vytrvat přes všechny zkoušky, které určitě přijdou!

Jakmile jsou položeny základy pro tým, následná péče o vedoucí malých skupin může probíhat podle následujícího schématu.

Prodiskutujte.


Skupinová péče

1) Spousta z činností, které jsou očekávány od vedoucího se svojí malou skupinkou (učení, společenství, uctívání, služba a evangelizace), by měly být modelovány a prožívány v kontextu služebního týmu. Nebudou pravděpodobně vykonávány tak často jako s malou skupinkou, ale je důležité, aby tým prováděl tyto činnosti se svými vrstevníky a povzbuzoval své skupinky, aby je také dělaly. Mohou být vykonávány tak, jak již bylo popsáno výše nebo podle následujících příkladů.

2) Součástí tohoto jsou pravidelná setkání služebního týmu, kde se koná: modlitba, uctívání, studium Bible, zodpovědnost, školení, vyhodnocování cílů, plánovaní aktivit velké skupiny, které podporují práci malé skupinky (vyhodnoťte rovnováhu mezi učením, společenstvím, uctíváním, službou a evangelizací a rovnováhu a zdravý růst jak malých, tak velkých skupin).

Součástí těchto setkání může být školení v: plánování, vedení, pastýřství, jak kreativně a zajímavě učit, jak poradit jedinci, který má problémy, jak navázat vztah s nevěřícími a jak sdílet evangelium, jak dobře vést malou skupinu a jak pokládat dobré otázky, jak vést specifické aktivity (hudba, hry, divadlo apod.), jak se modlit nebo studovat bibli. Všechny tyto věci a více. A jak reprodukovat tyto věci v životech lidí v malé skupině.

3) Alespoň jednou za rok by se měl vedoucí pokusit vyhradit si aspoň víkend pro vedoucí malých skupin. Během tohoto času budují společenství, vytvářejí vizi pro další rok služby, modlí se a uctívají Boha, spolu oslavují a školí se ve schopnostech, které mohou potřebovat další rok.


Individuální péče

1) Společné modlitby, telefonování, povzbuzení slovem, knihy/kazety, zodpovědnost za osobní cíle růstu, vyhodnocení činnosti malé skupinky (neustále jim pomáhej vyhodnocovat a plánovat učení, společenství, uctívání, službu a evangelizaci ve skupině, kterou vedou.)

2) Navštiv jednotlivé malé skupinky a povzbuď skupinku. Uvidíš vedoucího malé skupinky a skupinku „v akci“. Jak vedoucí vychovává své vedoucí malých skupinek, je důležité, aby věděl z první ruky, jak je skupinka vedena a jak je o ni postaráno.

3) Je důležité, aby vedoucí zpřístupnil všechny potřebné materiály/zdroje k tomu, aby byl jeho tým úspěšný. To může být v podobě materiálů, vybavení, finančních prostředků apod.

Prodiskutujte.

Co mít neustále na paměti?

Nezáleží pouze na tom, co podniká vedoucí se svým týmem, ale je také důležité, kde a kdy se tak děje. Prodiskutujte důležitost důslednosti, prostředí, zkušenosti a příkladu.

Je důležité, aby vedoucí malých skupin pochopili, že skupiny budou téměř vždy procházet různými vývojovými fázemi od méně vyspělé fáze růstu až po vyšší stupeň služby. Tyto rozdílné fáze si vyžadují citlivost vedoucího vůči potřebám malé skupinky, aby se mohl zaměřit na správné vyučování, péči a zážitky, aby vyšel vstříc jejich potřebám.

Každý vedoucí malé skupinky by měl mít jednoho nebo 2 „učně“, jež vytrénuje na budoucí vedoucí malých skupinek. S tímto zaměřením budou každý rok vychováni noví vedoucí a učni, a tak bude služební tým moct růst a starat se o více lidí a starat se o ně na osobnější úrovni.

Každý vedoucí malé skupinky touží po tom, aby se jeho život zrcadlil v životu každého jednotlivce ve skupině a aby se tak celá skupina zvětšila. Zdravá malá skupina je „nucena“ k tomu, aby se rozdělila, protože má příliš mnoho vedoucích a víc nových věřících a nevěřících, než o kolik se dokáže postarat. Taková skupina činí učedníky, kteří činí učedníky!

Prodiskutujte.

K zamyšlení

Kolik času trávíš se svým služebním týmem?

Co s nimi děláš, když se sejdete?

Pro pro ně nebo s nimi děláš na osobní úrovni?

Co patří mezi jejich pravidelné zodpovědnosti?

Vedou (starají se o) malou skupinu nebo pomáhají vést (starat se o) malou skupinu?

Jaký je jejich pravidelný program/Co dělají ve své skupině?

Koho jsi letos přidal do služebního týmu?

Do koho investuješ, aby tě nahradil?

Kdo vychovává tebe?

Hodnotenie

1 2 3 4 5