TÉMA - Život pod autoritou

Komentáre (1) |  Príloha  |  Pridaj k obľúbeným

Pripravili sme pre vás sériu 4 štúdií na tému ŽIVOT POD AUTORITOU. Toto štúdium je zamerané na problém, otázky týkajúce sa autority. Predpokladám, že táto téma bude pre mládežníkov veľmi praktickou témou. Či už chceme, alebo nechceme žijeme pod autoritou, ale tiež skôr a či neskôr budeme autoritou druhým ľuďom. Prajem Vám veľa múdrosti pri štúdiu. Každý celok môžete študovať na jednom mládežníckom stretnutí, (skupinke). Najlepšie by bolo, keby ste štúdia nasledovali za sebou. Ako vedúci, sám venuj dostatok času štúdiu a svojej vlastnej príprave. Nezabudni, nemôžeš nadchnúť pre Jeho veci, ak to sám nežiješ, alebo nie si pre to nadšený! V prvej časti sa venujeme tomu, čo hovorí, alebo učí Písmo o autorite prostredníctvom životných situácií biblických postáv.

ČASŤ 1.

Písmo a život pod autoritou

Diskutujte: 

Čo v tebe evokuje slovo „autorita“? Prečo? 

Po diskusii zadaj mládežníkom nasledovnú úlohu.

Úloha:

V 6-tich menších skupinkách (povedzme po 2) hľadajte odpoveď Písma na otázky, ohľadne autority (súvisiace s autoritou), z nižšie uvedených pasáží. V prípade, že máte viac, alebo menej mládežníkov, rozdeľte vhodne pasáže.

Čo Písmo učí o autoritách a postojoch ľudí k nim, v týchto odsekoch? Hľadajte princípy súvisiace s otázkou autority.

Skupina č.1:

Leviticus 10.1-2 - Áronovi synovia a ich obeť.

Genesis 9.20-27 - Noach a jeho synovia

Skupina č.2:

Numeri 12. a 16. kapitola – Reptanie voči Mojžišovi

Skupina č.3:

Rimanom 13.1-7 - Postoj voči vláde

Skupina č.4:

1.Samuelova 24.5-7 a 26.9-11 – Dávid a Saul

Skupina č.5:

Izaiáš 14.12-15

Ezechiel 28.13-17 – Satan a jeho sebapovýšenie

Skupina č.6:

Jn.5.19.30, Fil.2:5-11, Žid.5:7-9

Podeľte sa s objavmi v spoločnej skupine. V prípade, že mládežníci mali problémy nájsť vhodné princípy z daných textov, budeš im musieť pomôcť:

Skupina č.1:

Leviticus (3.Mojžišova) 10.1-2 - Áronovi synovia a ich obeť. - Prečo obeť nebola prijatá?

Princíp:

Lepšie je poslúchať ako obetovať.  Synovia robili niečo, čo vedeli, že je proti Bohu “. 

Genesis (1.Mojžišova) 9.20-27 - Noach a jeho synovia

- Hospodinov postoj voči skutkom jednotlivých synov môžeme vidieť na tom, ako ďalej žili jednotliví synovia. Cham neprikryl nahotu otcovu, nechal otca vystaveného možnosti, že ho niekto ďalší takto uvidí a teda bude ponížený. Rozhlásil otcove zlyhanie tým, že zavolal svojich bratov.

Princíp:

Neraduj sa z potupy, v ktorej sa autorita nachádza, ani v prípade, ak si to sama zavinila.“

Skupina č.2:

Numeri (4.Mojžišova) 12. a 16. kapitola – Reptanie voči Mojžišovi

Princíp:

Ak si autorita, nechaj súd na Hospodinovi. Nebráň svoju osobu. To, k čomu si vyzvaný brániť, je evanjelium, nie iba svoju osobu. Viď Fil.1.17

Vystupovať voči autorite môže byť smrteľne nebezpečné. 

Boj voči autorite bude mať silný vplyv aj na ostatných ľudí, s ktorými žijeme.

Skupina č.3:

Rimanom 13.1-7 - Postoj voči vláde

Aká bola v tom čase situácia kresťanov, do ktorej im Pavel písal? (Vládol krutý a nespravodlivý Nero). 

Princíp:

Máme sa podriaďovať aj nespravodlivej autorite, pokiaľ to nie je voči Pánu Bohu. (Ale: „Viac treba poslúchať Boha, ako ľudí...“ Sk.5.29

Skupina č.4:

1.Samuelova 24.5-7 a 26.9-11 – Dávid a Saul

Princíp:

„Neber spravodlivosť do svojich vlastných rúk. Je to Hospodinova vec.“

Skupina č.5:

Izaiáš 14.12-15

Ezechiel 28.13-17 – Satan a jeho sebapovýšenie

Princíp:

Nepovyšuj sa nad svoju autoritu, inak zle dopadneš.“

Satan sa stal rebelom, pretože sa povýšilo jeho srdce, stal sa pyšným a nezvážil dôsledky svojho počínania až do takej miery, že nie je schopný vnútornej zmeny.

Skupina č.6:

Jn.5.19.30

Fil.2:5-11

Žid.5:7-9 – Ježiov príklad podriadenia sa

Princíp:

„Tak ako sa Syn podriadil aj my sa máme podriaďovať.“

Záver:

Z vyššie uvedených pasáží sme sa naučili, že Hospodin očakáva, že sa ochotne podriadime autoritám, či už sú to autority prirodzené, alebo iba delegované. Nepodriadenie sa, je nášmu životu, ako aj nášmu okoliu životne nebezpečné. Podriadenie je limitované iba princípom zo Sk.5:29. V tomto princípe je však nevyhnutné argumentovať, dôvodiť príčinu nepodriadenosti sa samotnej autorite v duchu krotkosti.

Zopakujte si princípy, ktoré ste sa dozvedeli z Písma. 

Modlitbami ukončite stretnutie.

2.časť – na tému Život pod autoritou, je zameraná na uvedomenie si nevyhnutnosti autorít a tiež dôsledkov toho, keď autority odmietame. 

Zopakujte princípy, ktoré ste našli v Písme, o autorite z minulého stretnutia 

Diskutujte: 

Aká je tvoja osobná skúsenosť s autoritami? Podeľ sa so svojou skúsenosť keď si nepočúvol, keď si poslúchol svoju autoritu. Aké to malo následky? Čo sa stalo? Keby si sa mal rozhodnúť ešte raz, čo by si spravil?

A, Premýšľajte a diskutujte, 

čo je dôvodom ustanovenia autority? Prečo Hospodin ustanovil autoritu? 

3 základné účely autority

1, Rast osobného charakteru a v múdrosti

Jediné miesto ktoré sa vyjadruje o Ježišovej podriadenosti inej autorite (vo veku do Jeho 30 rokov) je keď ako 12 ročný zostal v chráme. Lk.2.49. Čítaj tiež odsek z Lk.2:52. Podriadil sa a odišiel z rodičmi. 

2, Na ochranu pred nebezpečenstvom pokušenia

Zmyslom ani nie je podriadenosť za každú cenu, ako skôr zaručenie ochrany ktorú autorita poskytuje.  Autorita je ako dáždnik pod ktorý sa môžeme skryť pred pokušeniami. Preto Písmo porovnáva rebelstvo s čarodejníctvom. 1.Sam.15:23. Oboje má spoločný koreň hriechu – podrobenie sa pod autoritu zla, Satana.

3, Pre jasné smerovanie v životných rozhodnutiach.

Správne rozhodnutia sú založené na viere nie na videniach. (Čo nie je z viery je hriech Rim.14:23) Tak ako v príbehu o chorom stotníkovom sluhovi (Mat.8:10) si stotník uvedomil ako funguje Kristova autorita, to isté si potrebujeme uvedomiť aj my čo sa týka bežného života. Naša viera sa posilňuje tým, keď vidíme ako Boh ku nám hovorí cez tých, pod ktorých autoritou žijeme.

B, Následky odmietnutia autority

V prípade, že neustále odmietame určité autority, Pán Boh nás varuje, môže vzniknúť nenapraviteľná škoda v našom živote, ktorá nedovolí, aby sme naplno využili potenciál, ktorý Boh do nás vložil.

3 MOŽNÉ DÔSLEDKY NEÚCTY VOČI AUTORITE  

Písmo  zaznamenáva 3 udalosti, keď kráľ Saul sa sprotivil, nepodriadil Pánovmu slovu. Zakaždým to malo vážne následky. 

Čítajte dané texty a diskutujte:

1.Samuelova 13:13-15

Čo bolo stratou a pre koho? Prečo?

Keď rebelujeme proti Bohu, nedochádza k zmene nášho charakteru podľa Božích, ale podľa Satanových predstáv. Dôsledkom toho, nie sme schopní naše dobré charakterové vlastnosti preniesť na naše deti. 

Dôsledok vzbury v tomto prípade bol: 

1, JEHO DETI STRATILI DEDIČSTVO A POSTAVENIE, KTORÉ INAK MOHLI MAŤ

1.Samuelova 15:27-28

Nedostatok charakteru a múdrosti ako dôsledok odmietnutia autority zníži potenciál a silu v našej službe. 

2, VÝSLEDKY, OVOCIE SLUŽBY BUDÚ ŽALOSTNE SLABÉ

1.Samuelova 28:19

Písmo učí o priamom vzťahu, ktorý je medzi poslušnosťou voči Bohu a dlhým a zdravým životom. „Cti si matku aj otca, aby si dlho žil na zemi!“ Ef.6:1-3 „Nebuď múdri vo svojich vlastných očiach, Boj sa Boha a utekaj od zlého. To bude zdravým tvojmu životu a rozvlažením  tvojim kostiam.“ Pr.3:7-8, Pozri tiež 1.Korintským 11:27-32.

3, FYZICKÝ ŽIVOT SA SKRÁTI, ALEBO BUDE NEPRIAZNIVO POZNAČENÝ

Záver:

Spôsob, akým reaguješ voči pozemským autoritám sa čoskoro prejaví tým istým spôsobom aj voči Božej autorite. Pozri si obrázok – Život pod autoritou

Na záver si prečítajte Príslovia 29.1. 

Modlite sa spolu za poddajné srdcia. 

V prípade, že máte záujem zistiť, ako vzniká a ako sa rozvíja nezdravé sociálne správanie (čo je tak isto často krát spojené s odmietnutím poddania sa autorite…) prečítajte si náš článok AKO SI VYROBIŤ PROBLÉM.

3.časť – na tému Život pod autoritou. Táto časť je zameraná na otázku rodičovskej autority.  Štúdium je spracované prostredníctvom rôznych životných situácií reálne žijúcich osôb.

A. Diskutujte

V akých oblastiach sa autorita realizuje? Oblasti, v ktorých sa bežne podriaďujeme alebo sa stretávame s autoritami?

4 základné oblasti autority, ktoré sú zrejmé z Písma

RODINA: OTEC->MATKA->DETI

VLÁDA: Vláda a parlament->Miestne úrady->Občania

CIRKEV: Vedúci zboru->Členovia zboru

ZAMESTNANIE (ŠKOLA...): Zamestnávateľ (učiteľ)->Zamestnanec (žiak, študent)

Dnes sa budeme venovať otázke RODIČOVSKÁ AUTORITA. Zadaj mládežníkom nasledovnú úlohu:

Úloha:

Urobte v skupine správne rozhodnutie. 

Príbeh:

Jeden mladý muž stretol dievča, do ktorého sa zamiloval. Obaja sa rozhodli, že sa vezmú a stanovili si dátum svadby. Ako sa blížil termín svadby, začali mať rôzne pochybnosti o tom, či to je naozaj Božia vôľa, aby sa vzali. 

Úloha:

Ako by si mohol byť istý, že to je Božia vôľa? Podľa čoho? Stanovte, podľa čoho by ste sa rozhodovali na jeho mieste. Poraďte mu. Diskutujte a zdieľajte sa s princípmi v skupine.

Správne riešenie je:

BOH->Písmo->Vláda->Pastor->Okolnosti->Priatelia->Modlitba->RODIČIA 

Vynechali mládežníci niečo z vyššie uvedeného? Čo to bolo, prečo?

Prečítajte si spolu:

Príslovia 6:20,22  „Ostríhaj, môj synu, prikázanie svojho otca a neopusti naučenia svojej matky; priviaž si ich na svoje srdce, aby tam boli ustavične; oviň si ich okolo svojho hrdla. Keď budeš chodiť, bude ťa to vodiť; keď budeš ležať a spať, bude strážiť nad tebou, a keď sa prebudíš, bude to rozprávať s tebou“.

AKTIVITA 1. –Ako by si poradil v týchto skutočných, pravdivých životných okolnostiach? 

V 3 menších skupinkách hľadajte odpoveď podľa Písma na nasledovné životné príbehy. Uplatnite princípy, súvisiace s otázkou autority. Rozdaj príbehy do skupín. Zdieľajte sa s príbehmi a vašimi rozhodnutiami. 

Príbeh 1

21 ročné dievča, ktoré už žije samostatne, mimo svojich rodičov, zarába si na svoj život a je pevne presvedčené, že Božia vôľa je vziať si jedného milého, mladého muža. Jej rodičia nechodia do žiadneho zboru. Obaja, ona aj on sa chcú vziať a sú znovuzrodenými kresťanmi. Avšak, rodičia dievčaťa sú veľmi proti tomu, aby sa vzali, vravia, že si nemyslia, že je to správny muž pre ich dcéru a ani ona sama vraj ešte nie je zrelá pre vzťah, a preto to manželstvo nebude fungovať. Obaja, chlapec aj to dievča cítia, že to fungovať bude.

Poradil by som dievčaťu:

A. Rob to, čomu veríš, že je Božia vôľa. B. Rozíď sa s chlapcom.

Príbeh 2

18 ročný, introvertný chlapec z Košíc plánuje, že sa stane misionárom, alebo kazateľom. Modlí sa za poznanie, či má študovať na TMS v Banskej Bystrici, alebo na seminári v Bratislave. Nakoniec sa rozhodne pre Bystricu. Avšak, rodičia nepovažujú za dobré, aby sa stal misionárom alebo aby študoval niekde na seminári. Preto sa rozhodli, že zadržia všetky úspory, ktoré mu pripravili na to, aby študoval na miestnej vysokej škole, v meste bydliska.  Ich rada je, že ak vyštuduje niečo iné najskôr, bude vždy mať niečo, čo bude môcť použiť v prípade, že by neskôr zlyhal v misijnej, resp. kazateľskej službe. Rodičia mu radi pomôžu s financovaním seminára po ukončení elektrotechnickej fakulty. Syn argumentuje tým, že neplánuje zlyhať v službe Bohu a preto potrebuje ich peniaze na štúdium v Bystrici, prinajhoršom v Blave.

Poradil by som mu nasledovné:

A. Zarob si a zaplať si to sám. B. Choď na univerzitu v mieste svojho bydliska.

Príbeh 3

Jedno dievča, stredoškoláčka, sa každú nedeľu večer nenápadne vytratí z domu, aby navštívila neďaleký kresťanský zbor, kde mávajú mládežníci svoje stretnutia. Vie, že keby sa o tom dozvedela jej mama, bola by veľmi nahnevaná. Preto tam chodí radšej tajne. Účasť na stretnutiach je pre ňu naozaj veľkým povzbudením.

Poradil by som dievčaťu:

A. Naďalej sa tajne zúčastňuj stretnutí mládeže. B. Pozastav návštevy, kým má mama námietky.

Poznámka:

Nezáleží na tom, akí neféroví rodičia (tí, pod ktorých autoritou sa nachádzame) môžu byť,  Boh si môže použiť tých najtvrdších ľudí na to, aby sa oslávil a zároveň, aby v tebe vypestoval zrelý charakter kresťana.

AKTIVITA 2 – 

Aký by bol zrelý postoj?  Prečítaj, ako to naozaj bolo. Ako by sa mládežníci rozhodovali, po získaní týchto informácií? Rozdaj príbehy do skupín. Potom diskutujte.

Príbeh 1

Rodičia tohto 21 ročného dievčaťa, ktorému zakázali svadbu, to spravili, pretože jasne videli pri oboch nezdravé motívy, o ktorých boli presvedčení, že skôr, či neskôr zničia ich vzťah. Jeden z týchto motívov bola tvrdohlavosť a seba presadzovanie. Rodičia vycítili, že obaja by chceli byť vo vzťahu vládcami a stredom všetkého, čo sa deje. Tiež to, že najmä ich dcéra sa nenaučila podriadiť sa autorite. Veľkým krokom k ich otvorenosti by bolo, ak by boli ochotní čakať a tým by sa učili novým postojom. Ak by aj po určitom čase videli, že je to Božia vôľa, aby sa vzali, určite by Boh obmäkčil srdcia jej rodičov k udeleniu súhlasu. 

Príbeh 2

Otec chlapca, ktorý zamýšľal ísť na seminár poznal svojho syna ako človeka, ktorý nie je dostatočne citlivý  v prístupe voči iným ľuďom. Tiež videl postoj nevďačnosti a tvrdohlavosti. Preto predpokladal, že v kresťanskej službe zlyhá. Syn počujúc o možnosti zlyhania, by mal ďalej pátrať po tom, prečo si otec myslí to, čo si myslí. Správna reakcia na otcovu radu by bola výborným krokom k tomu, aby syn rozvinul tak potrebné vlastnosti v kresťanskej službe. 

Príbeh 3

Toto dievča malo už dávno rozvinutý rebelantský a seba presadzujúci sa postoj. Citát zo Židom: „Neopúšťajte spoločné zhromaždenie“ je pre ňu iba rúškom k tomu, aby nemusela poslúchnuť svoju matku. Ak by reagovala na námietky svojej matky správne, dala by svojej matke jasný signál o tom, že jej postoj sa mení práve preto, že navštevuje neďaleké kresťanské zhromaždenie veriacich ľudí. Tým by matku veľmi povzbudila k tomu, aby  premýšľala o kresťanstve. A neskôr, aby ju posielala na toto miesto. 

Boh sa nielen zaujíma o to, čím prechádzame, ale aj o to, aké sú naše postoje. Vo všetkom chce, aby náš postoj bol podľa príkladu Jeho Syna. On sa podriadil autorite svojich rodičov v čase, keď rástol. Židom 5:8: „On, hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel.“

Biblický príklad:

Boží zámer s podriadením sa:

Príbeh: Predstav si tak nepríjemné okolnosti, v akých sa ocitol jeden mladý muž. Zajatý a odvlečený bezbožnými cudzincami, bez svojej vlastnej rodiny, krajiny a domova. Vediac, že bude odsúdený v prípade, že neposlúchne príkaz, ktorý bol proti Písmu. 

Daniel 1:8  „A Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčelníka dvoranínov, že by sa nemusel poškvrňovať“.

Daniel svojím rozhodnutím demonštroval pred svojimi autoritami zrelý postoj.  Tento postoj mu priniesol uznanie a priazeň u náčelníka. Daniel rozpoznal, že dôvod, pre ktorý mali piť a jesť z kráľovského stola nebol, aby poškvrnili Hospodina. Jeho postoj pri predkladaní žiadosti bol postojom podriadenosti. 

AKTIVITA 3 –Úloha:

Diskutujte o tom, aký mohol byť zámer rodičov detí z jednotlivých príbehov. Častokrát sa rozhodujeme byť nepoddajnými a svoj rebelantský postoj odôvodňujeme nesprávnymi motívmi svojich rodičov, ich neporozumeniu situácie, v ktorej sa nachádzame...  Je dobré pamätať na to, že ich životná skúsenosť je oveľa bohatšia, ako je tá naša. Tiež na to, že je naozaj veľmi málo takých rodičov, ktorí neprajú, nežičia  dobré svojim deťom.

Skutočný zámer rodičov v jednotlivých príbehoch bol tento: Rozdaj príbehy do skupín. Zástupcovia každej skupiny nech sa podelia s motívmi rodičov. 

Príbeh 1

Základným motívom, pre ktorý rodičia nechceli, aby sa ich dcéra vydala za toho chlapca nebol, zabrániť jej byť šťastnou, ale dosiahnuť trvalejšie šťastie. Dali jej lekciu, v ktorej sa mala naučiť tomu, čo jej najviac chýbalo. Podriadenosti. Tým by jej v budúcnosti pomohli vyhnúť sa blížiacim sa nekonečným ťažkostiam. Vedeli, že aj oni sami budú zaangažovaní v tomto probléme v prípade, nesprávneho rozhodnutia ich dcéry. 

Príbeh 2

Zámerom otca, ktorý chcel aby jeho syn išiel na „inžinierstvo“ nebolo, aby nerobil kresťanskú službu, ale túžba pomôcť mu byť úspešným v živote. 

Príbeh 3

Matka  nechcela zakázať svojej dcére chodiť do kostola, ale túžila po tom, aby ich dcéra konečne počúvala rady svojich rodičov a aby sa vedela podriadiť  a aby si vedela doma plniť svoje povinnosti, ktoré v pohode zanedbávala.  Matka poznala niektoré deti, ktoré tiež chodili do toho kostola a vedela, že nie sú poslušné svojim rodičom, dokonca, že i rodičia, ju – matku, posudzovali ako  nedostatočne duchovnú. Nechcela, aby si aj jej dcéra rozvinula takýto postoj. 

Záver z aktivity je – premýšľaj dobré o radách svojich rodičov. Z ich perspektívy chcú pre teba to najlepšie, hoci sa ti to nemusí vždy zdať! 

AKTIVITA 4 – Úloha:

Navrhnite deťom svojich rodičov, ako riešiť jednotlivé situácie. Po krátkej dohode v jednotlivých skupinkách nech sa mládežníci podelia so svojimi odporúčaniami.

Tu sú nami navrhnuté rady, odporúčania zmeny postoja k jednotlivým situáciám. Môžeš doplniť, čo sa ti zdá, že mládežníci neuviedli a stojí to za to spomenúť. 

Príbeh 1 - Pre dievča z 1.príbehu:

- Prediskutuj aké vlastnosti očakávajú rodičia od svojho zaťa.

- Poskytni rodičom príležitosť k tomu, aby mohli dostatočne poznať toho chlapca ešte predtým, ako sa hovorí o svadbe.

- Dovoľ svojim rodičom, aby sa vyjadrili k tomu, čo môžeme v našich charakteroch (u dcéry aj u chlapca) vylepšiť.

- Dovoľ rodičom, aby stanovili nejaké kritéria k tomu, podľa čoho by som si mala vyberať svojho partnera.

- Prejav podriadenosť svojim rodičom 

Príbeh 2 - Pre chlapca z 2. príbehu

- Príjmi výzvu svojho otca k motivácií rozvinúť novú charakterovú vlastnosť. Je to to najlepšie, čo pre budúcu službu potrebuješ. 

- Počas štúdií v Košiciach, nájdi si študentov kresťanov a rozvíjaj dary, ktoré si dostal k budúcej službe.

Príbeh 3 - Pre dievča 

- Popros o odpustenie za skutky a postoje, ktoré si si pestovala.

- Ver Bohu, že On môže prehovoriť k srdcu tvojej mamy. 

- Popros mamu o povolenie byť na mládeži.

- Rozhodni sa, že akokoľvek sa mama rozhodne, budeš za to vďačná a neovplyvní to tvoj postoj k svedeckému životu doma.

 AKO SA TO NAOZAJ VŠETKO SKONČILO?

Rozdaj príbehy do skupín. Nech vedúci skupinky prečíta alebo v krátkosti svojimi slovami povie , ako to všetko skončilo a potom sa modlite. 

* Príbeh 1

Potom, ako pár uplatnil vyššie uvedené rady, rodičia požiadali dcéru, aby počkala kým chlapec ukončí vysokú školu. V prípade, že ich vzťah pretrvá, bude to dobrý signál k tomu, že sú zrelí k vážnejšiemu vzťahu. Medzi časom si obaja získavali priazeň rodičov. Muž sa stal finančne od rodičov nezávislým a obaja si rozvinuli zdravé postoje. Toto vyústilo k plnej podpore rodičov dievčaťa. Počas svadobnej hostiny otec dievčaťa povedal: „Toto je najšťastnejší deň môjho života.“  

* Príbeh 2

Keď tento 18 ročný chlapec poslúchol a začal podľa doporučenia svojho otca navštevovať univerzitu, rozvinul v sebe nie len vlastnosti, ktoré boli preňho mimoriadne užitočné v jeho kresťanskej službe, ale tiež zistil, že jeho otec zohráva aktívnu rolu pri vedení jeho duchovného rastu. Neskôr otec tak, ako sľúbil splnil sľub a finančne podporil svojho syna na seminári.

* Príbeh 3

Dievča sa rozhodlo, že urobí čokoľvek, čo bude chcieť jej mama s tým, že si zachová pokorného a poddajného ducha. Mládežníci sa v zbore modlili za to, aby mohla legálne navštevovať mládež. Keď raz poprosila svoju matku, či môže ísť do kostola, matka sa veľmi rozhnevala a povedala „Nie, nemôžeš. Chcem aby si zostala doma!“ Dcéra pokorne a s vďakou reagovala  a spýtala sa, či netreba s niečím doma pomôcť. Reakcia šokovala matku. Na neuveriteľnú odpoveď reagovala. „Choď do kuchyne a umy riad!“. Dcéra radostne odišla a urobila svoju prácu. Vlastne ešte predtým, ako ju dokončila, matka prišla za ňou a spýtala sa: „Máš spravené úlohy na zajtra do školy?“. Dcéra kladne odpovedala. O chvíľu neskôr prišla matka a povedala dcére: „Keď je riad umytý a máš všetky úlohy, môžeš ísť na mládež. Ale daj pozor, aby si bola najneskôr o deviatej doma!“

Záver:

BUĎ PODDANÍ SVOJIM RODIČOM

Čítajte v skupine nahlas a pomaly nasledovné texty:

Kol. 3:20  „Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi.“ 

Ef. 6:1-3  „Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -,aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi.“

Príslovia 6:20-21  „Ostríhaj, môj synu, prikázanie svojho otca a neopusti naučenia svojej matky; priviaž si ich na svoje srdce, aby tam boli ustavične; oviň si ich okolo svojho hrdla.“ 

Príslovia 30:17  „Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani, a zožerú ho orlíčatá“. Príslovia 15:5  „Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti.“

Diskutujte:

Koho máme poslúchať? Prečo? Čo ak sú rodičia neveriaci?

Do kedy mám byť poddaný? Do akého veku?

Do kedy som pod ich autoritou, do kedy si ich mám „iba“ ctiť, do kedy poslúchať?

Čo keď sú rodičia rozvedení a mám nového otca?

Čo keď rodičia nie sú v jednote názorov?

Čo ak sa moji rodičia nestarajú o to, čo robím?

Odpovede na tieto otázky môžeš nájsť v tejto dávke v rubrike Hot issues

Zdieľajte sa s vašimi bojmi ohľadne podriadenosti voči rodičom. Vzájomne sa poraďte. Buďte vykazateľní na nasledujúcom stretnutí. Modlite sa jeden za druhého o silu byť poddaní svojim rodičom.

4.časť – na tému Život pod autoritou. Zamerali sme sa v nej na tri oblasti kde či chceme, alebo nie, sme pod autoritou. Vláda, Zamestnanie, škola a Cirkev. Dúfame, že vám štúdium pomôže v praktickej životnej aplikácií.

Zopakujte si z predchádzajúceho stretnutia

V akých oblastiach sa autorita realizuje? Oblasti, v ktorých sa bežne podriaďujeme, alebo sa stretáme s autoritami?

4 základné oblasti autority ktoré sú zrejmé z Písma

RODINA: OTEC->MATKA->DETI

VLÁDA: Vláda a parlament->Miestne úrady->Občania

CIRKEV: Vedúci zboru->Členovia zboru

ZAMESTNANIE (ŠKOLA...): Zamestnávateľ (učiteľ)->Zamestnanec (žiak, študent)

Dnes sa budeme venovať 3 oblastiam: Vláda, Zamestnanie - škola a Cirkev

1. Diskutujte. V akých oblastiach má na nás vplyv zriadenie, v ktorom žijeme? V čom konkrétne sme pod autoritou zriadenia? Čo sú naše boje?

Čítajte nasledovné texty a zdieľajte sa s Biblickým pohľadom

VLÁDA: Vláda a parlament->Miestne úrady->Občania

1. Petrovi 2:13,14 „ A tak buďte poddaní každému ľudskému stvoreniu pre Pána, buď kráľovi, ako najvyššiemu, buď vladárom, ako ním posielaným na pomstu zle činiacich a na chválu dobre činiacich.“ 

Rímskym 13.1      „Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc; lebo nieto vrchnosti okrem od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha“ 

Rímskym 13:3-4  „Lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. A chceš sa nebáť vrchnosti? Rob to, čo je dobré, a budeš mať pochvalu od nej, lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé.“ 

Rímskym 13.6-7  „Lebo preto platíte aj dane, lebo sú svätoslužobníkmi Božími, práve nato zotrvávajúci v správe. A teda dajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.“

Rímskym 13:5 „ Preto je nevyhnutne potrebné podriaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie.“ 

Sú nejaké aktuálne otázky týkajúce sa mládežníkov a ich podriadenosti voči štátnym autoritám? Ak áno diskutujte o nich. Modlite sa za poddanosť voči štátnej správe.

2. Diskutujte. Ako sa prejavuje autorita zamestnávateľa v tvojom živote? V čom konkrétne sme pod jeho autoritou? Čo sú naše boje?

 

Čítajte nasledovné texty a zdieľajte sa s Biblickým pohľadom

ZAMESTNANIE (ŠKOLA...): Zamestnávateľ (učiteľ)->Zamestnanec (žiak, študent)

1. Petrov 2:18 „ Čeľadíni takí, ktorí sa podriaďujú v celej bázni pánom, a to nie len dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným; „1.Timoteovi  6:1  „Sluhovia, všetci, ktorí sú pod jarmom, nech majú vlastných pánov za hodných všetkej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu.“

1.Timoteovi  6:2  „A tí, ktorí majú verných pánov, nech si ich nezľahčujú preto, že sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pretože verní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dobrodenie.“

1.Timoteovi 6:2-4 „To uč a napomínaj.  Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista, a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti, je nadutý a nerozumie ničomu.“

Príbeh:

Nech niekto z mládežníkov prečíta nasledovný príbeh:

Jedno dopoludnie ma navštívil jeden mládežník, prvák na výške v našom meste a s bolesťou sa ma spýtal: „Čo mám robiť? Má sám ukončiť brigádu, ktorú som získal cez študentský servis, alebo tam ísť dnes večer a nechať sa vyhodiť?“

Pokračoval a vysvetlil problém. „Robím v tom obchode od začiatku letného semestra a ako sa zdá, vedúcemu predajne sa neviem nijak zapáčiť. Nech robím čo robím, je večne nespokojný. Z predchádzajúcej brigády, ktorú som tiež získal cez študentský servis ma vyhodili a ak ma vyhodia aj odtiaľto, cez servis ma viac nezamestnajú. Potrebujem peniaze, lebo rodičia sú nezamestnaní a nevedia ma uživiť. A tak mám pocit, že bude lepšie, ak sám odídem a pozháňam si prácu inde.“

Povedal som mu, že zavolám vedúcemu predajne a zistím, čo sa dá robiť. Po tom, ako som zavolal vedúcemu a vysvetlil mu, že jeden z jeho brigádnikov za mnou prišiel  po radu, ako by lepšie mohol pracovať v ich obchode, bol veľmi ochotný sa so mnou stretnúť. 

Vysvetľoval mi, že keď tento študent prvýkrát prišiel pracovať v ich obchode, správal sa dosť neprívetivo voči zákazníkom. Ale postupom času sa to zlepšovalo. Až sa to zlepšilo tak, že tento brigádnik strávi aj 30 minút len tým, že sa počas pracovnej doby rozpráva s nejakým svojim spolužiakom, ktorého v obchode stretne. A keďže internát je dosť blízko, je vždy dosť takých, ktorí sa s ním poznajú... Vedúci povedal, že mu nevadí dvojminútová konverzácia, ale čo je veľa, to je veľa. Potom nemá kto vykladať veci do regálov, alebo obsluhovať váhu. 

Uistil som ho, že s ním súhlasím a pokúsim sa pohovoriť si s týmto študentom. Večer sa študent zastavil u mňa s úmyslom dozvedieť sa, ako to všetko dopadlo. Naša konverzácia vyzerala asi takto:

Predstav si, že Ježiš by bol vedúcim tej predajne. Zmenilo by sa niečo v tvojom postoji k práci?

Odpovedal: „Zaiste áno. Robil by som najlepšie, ako by som vedel.“ Povedal som mu: „Uvedomuješ si, že Pán Boh očakáva, aby si tam pracoval tak, ako by si pracoval pre Krista?“ Potom sme otvorili list Kolosen-ským a spolu sme čítali:

Kolosenským 3:22  „Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom a neslúžte verne iba naoko ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v prostote srdca bojac sa Boha.“ 

Kolosenským 3.23-24 „ A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom  vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite.“

Ak je potreba diskutovať o príbehu, alebo situáciách ohľadne podriadenosti zamestnávateľovi, učiteľovi, diskutujte. Potom urobte skupinky a modlite sa za poddanosť voči svojim učiteľom, zamestnávateľom.

3. Diskutujte. Ako sa prejavuje autorita cirkvi v našom živote? V čom konkrétne sme pod jej autoritou? Čo sú naše boje? Buďte otvorení (autentickí)!

CIRKEV: Vedúci zboru->Členovia zboru

1.Tes. 5:12-13 „ Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás, a aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou!“ 

Židom 13:17  „Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše ako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.“

1.Tim 5:17-18 „ Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení. Lebo písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robotník je hoden svojej mzdy.“

1. Petrov 5:1-3 „ Teda starších medzi vami prosím spolustarší a svedok utrpení Kristových, ktorým som aj účastníkom slávy, ktorá sa má zjaviť; paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne, ani nie ako panujúci nad dedičstvom Pánovým, ale súc príkladom stádu.“

Diskutujte:

Niektoré možné otázky týkajúce sa podriadenosti v zbore:

Čo keď mám pocit, že kazateľ v našom zbore nie je znovuzrodeným kresťanom, i tak sa mám podriadiť?

Ako môžem robiť veci, ktoré sa mi zdajú úplne mimo, ako napríklad vystupovať v programe, s ktorým nesúhlasím?

Mám dávať desiatky, keď nemám dôveru v to, že ich vedenie dobre investuje?

Čo keď nesúhlasím s oficiálnym učením denominácie do ktorej som sa narodil? 

Je to rebelantstvo, keď som zložil sľub zboru a teraz mám pocit, že by som mal odísť do iného zboru?

Modlite sa za poddanosť v zbore. Urobte konkrétne rozhodnutia k zmene svojich postojov voči bratom a sestrám voči vedeniu zboru, mládeže...

Hodnotenie

1 2 3 4 5